Aýna şem banka 377ml

Gysga düşündiriş:

Iň oňat şem eýesi bolmak bilen bir hatarda, 3-i halaýan ujuňyzyň bir çyzgysyna hyzmat etmek üçin amatly ýykylmak ýaly iki esse köpelip biler!

Ölçegler 377ml
Reňk bar Gara
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

377ml şemli gap, öýde ýasalan şemleriňize ýa-da stol merkeziniň böleklerine sapak berýär.Bu ses gyzgyn doldurmak üçin amatly, näme üçin aňsat ýagtylyk çeşmesi üçin çaý çyrasyny goýmaň ýa-da özüňizden ýasalan mumlar bilen doldurmaly dälsiňiz?

Iň oňat şem küýzesi bolmak bilen bir hatarda, bu ses beriji halaýan ujuňyzyň bir çyzgysyna hyzmat etmek üçin ýaramly iki esse köpelip biler!Hilini ýitirmän, wagtal-wagtal ulanylyp bilner we adaty atylan aýna üçin ýokary derejeli alternatiwadyr.

377ml şem saklaýjynyň galyňlygy 20 mm bolup, oňa berk duýgy berýär we doldurylan islendik önüme gymmatlyk goşar.Kiçijik işiňiz üçin ajaýyp!

377ml şem eýesini onlaýn satyn alyň

 

Bu 377ml klassiki aýna şem gap, şem saklaýjy gözleýän ýa-da kiçi bezeg döredýän her bir adam üçin ajaýyp.Şeýle hem, kompaniýanyň gaplama aýlawyna goşmak üçin köp mukdarda satyn almak idealdyr.Şeýle hem, “Klassik aýna şem bankasy” bilen has uzyn görnüşini hödürleýäris, şonuň üçin halaýan bankalaryňyzy garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_2
wps_doc_1
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

7 377ml Amber çüýşe
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň