Toparyň agzalary

Toparymyzyň agzalary dürli ýurtlardan we biziň halkara derejämiz giň.Käbirlerimiz hatda Hytaýda daşary ýurtly ýa-da birnäçe ýyl Hytaýda ýaşap gelýäris.Şonuň üçin näme gözleýändigiňizi, özüňizi nähili duýýandygyňyzy we isleýän hil standartyňyzy bilýäris (Iňlis standarty, ABŞ we Europeanewropa standarty)we ş.m.).Biziň bilen söwda etmek, beýlekiler bilen söwda etmekden has ygtybarly, sebäbi Hytaýda käbir satuw ýolbaşçylary hatda orta mekdebini hem gutarmadylar.Olaryň iş standarty siziň garaşyşyňyzdan düýpgöter tapawutly bolup biler we ahyrsoňy taslamalaryňyzy bulaşdyryp biler.

topary

Miss asmasmin Gu

Positionerleşýän ýeri:Baş direktor
Bilim maglumatlary:Asmasmin Hytaýly, Hytaýyň iň gowy 20 uniwersiteti bolan Günorta-Gündogar Uniwersitetinde Halkara Söwda hünäri boýunça bilim aldy.Soňra MBA üçin Angliýanyň Sauthempton uniwersitetine okady.
Iş tejribesi:Asmasmin 10 ýyldan gowrak wagt bäri halkara söwda pudagynda işleýärdi.Ilkibaşda Halkara Söwda operasiýasynyň ýolbaşçysydy we köp sanly taslamany amala aşyrdy.Örän oňat işleýändigi sebäpli, Taslamanyň menejeri wezipesine bellenildi we bir topara ýolbaşçylyk etmek üçin Wýetnama iberildi we wýetnam taslamalaryny millionlarça dollar dolandyrdy.Hatda köp LC tölegini tamamlady we iň uly LC 4,5 million dollar boldy.Üpjün ediji gatnaşyklary, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, Hytaýdaky adatlary arassalamak, logistik tertip we ş.m. ýaly her bir bölümde gaty gowy bilýär. Şeýle hem, Alibaba elektron söwda sertifikaty boýunça tälimçi we üstünlik gazanan on müňden gowrak adamy taýýarlady. Hytaýda halkara söwda pudagy.

Jenap Clement Phang

Positionerleşýän ýeri:Halkara işewürligi ösdürmek boýunça müdir
Bilim derejesi:Jenap Phang aslynda Borneodandyr we BEng, MSc we MA-ny Angliýada tamamlady.Nottingem uniwersitetinde (BEng, MSc), Grinwiç uniwersitetinde (MA International Business) we Sungat uniwersitetinde London-Merkezi Sankt Martins kollejinde gysga kursda (Moda dizaýny we marketing) okady.
Halkara söwda tejribesi:Clement halkara söwda pudagyna girmezden ozal köp kompaniýalarda we pudaklarda işledi.Angliýanyň Nottingem buz merkezi, Royal Mail UK, Grinwiç uniwersiteti, Demirgazyk azyk önümleri Angliýa (Pitsa zawody, doňuz eti fabrigi) we iň ýokary telekommunikasiýa operatory-Lebara Angliýa goşuldy.Şeýle hem, ABŞ-nyň “Halliburton USA” 500 kompaniýasynda deňiz inereneri bolup işledi.2012-nji ýyldan bäri syýahat we myhmansöýerlik pudagynda bolup, soňky işi Hytaýyň öňdebaryjy myhmanhana lomaý satyjy platformasynyň birinde Halkara işewürligi ösdürmek müdiri bolup işledi.Hatda 10 milliondan gowrak CNY satuwy etdi, ýöne “Covid-19” sebäpli karýerasy 2020-nji ýylyň ahyrynda tamamlandy.Soňra halkara müşderiler üçin gaplama çözgüdi bilen üpjün etmek üçin Halkara Söwda pudagyna goşuldy, bir ýylyň içinde dünýäde 1 milliondan gowrak aýna çüýşeleri / plastik çüýşeleri / alýumin gaplaryny satdy.Bosgunlar hökmünde global müşderiniň zerurlyklaryny gowy bilýär we oňa köp ynanýarlar.

Clement Phang
Eddi Khoo

Jenap Eddi Khoo

Positionerleşýän ýeri:Önüm we üpjün edijiniň ösüş direktory

Bilim maglumatlary:Midlseks uniwersiteti London (BA), Angliýa Ruskin uniwersiteti, Kembrij Angliýa (MBA)

Iş tejribesi:Köpmilletli kompaniýalarda 20 ýyldan gowrak marketing we önüm tejribesi (Beauty-Link Malaýziýa, Wynlife USA, India Sami Direct, China Tiens we ş.m.).Öň Hytaýda 3 ýyl ýaşapdy we kompaniýa üçin potensial gowy önümleri saýlamak üçin Tiens Global Önüm müdiri bolup işledi, şonuň üçin gündogar önümleri barada gowy bilýär.

Miss L Phang

Positionerleşýän ýeri:Maliýe müdiri

Bilim maglumatlary:Midlseks uniwersiteti London (Hasapçylyk we işewürlik boýunça BA, MBA)

Iş tejribesi:Samling Group Malaýziýa, NDK Kristal Japanaponiýa, Sino Gidro Hytaý, K Flex Italiýa we ş.m. ýaly köpmilletli kompaniýalarda buhgalteriýa we maliýe dolandyryşynda 20 ýyldan gowrak.

L Phang
CW Çen

Jenap CW Chen

Positionerleşýän ýeri:HR müdiri

Bilim maglumatlary:Sýuzeks Beýik Britaniýa (BEng), Stratklaýd uniwersiteti (MBA)

Iş tejribesi:Öň Satyş Dolandyryjysy (TUV Germaniýa), Müşderi Hyzmat Dolandyryjysy (ocewrokopter Fransiýa), Satyş Dolandyryjysy (Agusta Westland Italiýa) bolup işleýärdi.

Miss Vanessa Phang

Positionerleşýän ýeri:Önüm okuw müdiri

Bilim maglumatlary:Midlseks uniwersiteti London (BA aýdym-sazy)

Iş tejribesi: Bilim pudagynda 20 ýyldan gowrak we içerki önümi taýýarlamak.

vanessa

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

e çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýär.