75ml alýumin gap, 64mm alýumin gapakly

Gysga düşündiriş:

Alýumin gaplarymyz ak reňk bilen boýaldy.Ak reňk arassalygy we gözelligi aňladýar.Ak pürküji boýagymyz gaty berk, ak reňk hem gaty arassa.Önümleriňiziň marka nyşanyny ak fonda goýsaňyz, elbetde ajaýyp görüner.

Ölçegler 75ml
Reňkler bar Ak

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu alýuminimiz ajaýyp, ýöne işleýän we talaplaryňyza laýyk marka ýa-da şahsylaşdyrylyp bilner.Alýumin gaplarymyzyň her biri ýokary hilli alýuminiý listden ýasalyp, Angliýada we Europeewropada iberilýär.Bu önüm kremler, losýonlar, maskalar, dermanlar we başgalar ýaly gündelik zatlary ýerleşdirmek üçin ajaýyp.Önümlerimizi satyn almaga arkaýyn boluň!

Onlaýn görnüşde 64mm alýumin gapagy bilen 75ml alýumin bankasyny satyn alyň

Bu ýokary hilli alýumin döredilen kärhanalar, täze kärhanalar we başlangyç kärhanalary tarapyndan hem ulanylyp bilner.Gaplaýyş aralygyna girizilip bilinjek 75ml ýokary hilli alýumin gaplary getirmek, önümleriňizi diwersifikasiýa etmäge we müşderileriňize has köp baha bermäge mümkinçilik berer.Şeýle hem, 15ml, 30ml, 120ml & 250ml ýaly dürli ululyklary saklaýarys.Aç-açan alýumin gaplarymyzyň laýyklygy barada soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparymyza ýüz tutuň, olar wagtynda size gaýdyp gelerler!

Önümiň görkezilmegi

ALUMINUM JAR 31
ALUMINUM JAR 32
ALUMINUM JAR 33
ALUMINUM JAR 34
ALUMINUM JAR 35

Gysgaça mazmun

75 Gapakly 75ml alýumin bankanyň bahasy.

Dry Guradylan miweleri ýa-da çüýşeleri saklamagyň iň amatly usuly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň