Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Anhui Go Wing”, köpmilletli müşderilere aýna çüýşeler, plastik çüýşeler, alýumin gap-gaçlary, gapyrjak gutusy we gapak, losyon nasosy we pürküji we ş.m. ýaly dürli gaplama gaplary bilen üpjün etmegi maksat edinýän gaplaýyş çözgüdi kompaniýasydyr.Müşderilere täze dizaýn we gyzgyn satuw önümleri, şeýle hem taýýar aksiýa önümleri bilen buýsanç bilen hödürleýäris.Müşderilerimiz ABŞ we Europeewropa, Latyn Amerikasy, Günorta Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly dünýäniň çar künjeginden.

“Anhui Go Wing” köp zawodlar bilen gowy gatnaşykda, şonuň üçin köp sanly taýýar aksiýa önümlerini saýlaýarys.

Üstünliklerimiz

“Anhui Go Wing” gözleg we önümçiligi gowulandyrmak bilen meşgullanýar we biz gowy müşderi hyzmatyny etmek isleýäris.Önümiň hiline berk ygrarlylygymyz, müşderileriň elýeterli bahadan ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýär.Şol sebäpden, gowy gaýtalanýan satuwlar bilen müşderilerimizi saklamak derejesi ýokary.

biz hakda (1)
biz hakda (2)
Biziň artykmaçlyklarymyz
biz hakda (3)

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Customöriteleşdirilen önüm gözleýän bolsaňyz, müňlerçe galyp öndürdik we haýsy galyndy zawodynyň hiliniň has gowudygyny bilýäris;müşderiniň isleglerine laýyk köp çüýşe sepdik we haýsy pürküji zawodynyň has gowy täsir edýändigini bilýäris.Şonuň üçin size has ylham berip, size has gowy hyzmat edip bileris.
Mundan başga-da, zawodda we ofisde garaşmak üçin topar döreddik.Sargyt gelende, müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýan adamlarymyz bar, önümçilik liniýasynyň tekizdigine göz ýetirmek üçin zawodda başga bir topar dur.
Size has gowy hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Elbetde, pikiriňiz bolar ýaly, biz siziň iň gowy işewür hyzmatdaşyňyzdyrys.Täze üpjün edijileri gözlemek üçin näçe az wagt sarp etseňiz, şonça-da işiňiziň ösüşine ünsi jemläp bilersiňiz.Geliň bilelikde ýeňeliň!

biz hakda (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümi özleşdirmek
Önümi özleşdirmek
Önümiňizi sazlap bileris we pikiriňizi hakyky önümlere öwreris.Müňlerçe galyndy işledik, şonuň üçin önümiňizi ösdürip bileris, Hytaýda köp zawodlaryň dizaýn mümkinçiligi ýok.Tehniki çyzgyny gönüden-göni sizden almagy, diňe galyby öndürip, soňra önümiňizi öndürmegi makul bilýärler.Gowy önüm isleseňiz, özüňiziňki dizaýn ediň we biz siziň üçin ýerine ýetirýäris.Dizaýn etmegi bilmeýän bolsaňyz, ençeme ýyl bäri bu pudakda işleýäris we ony siziň üçin dizaýn edip bileris.Hytaýdaky zawodlarda bularyň hemmesi üçin wagt ýok.
Haryt bahasy
Haryt bahasy
Köp zawodlar bilen gowy gatnaşyklarymyz bar we has bäsdeşlik bahasy bilen has köp önüm hödürläp bilýäris.Hytaý zawodyna göni barsaňyz, zawodlaryň köpüsinde kiçi we orta lomaý satyjylar üçin amatly bolmadyk bir önüm üçin 500,000 bölek ýaly gaty ýokary MOQ bar.Şol sebäpden, sizi gyzyklandyrmak üçin sabyrly bolmazlygy mümkin we dürlüligi biziň ýaly söwda kompaniýasy ýaly bolup bilmez.
Ajaýyp topar
Ajaýyp topar
Toparymyzyň agzalary daşary ýurt uniwersitetini gutaranlar tarapyndan döredilýär.Hytaýda ýaşaýan daşary ýurtlylar hökmünde biz has ökde we siziň ýaly düşünjä eýe bolanymyz üçin size nämäniň gerekdigini bilýäris.Bizde beýlekilerden has ýokary hilli tejribe bar.
Qualityokary hilli önümler
Qualityokary hilli önümler
Harytlary köplenç tertipden daşarda eltýäris we çig mal saýlanyşyndan ahyrky önümçilige çenli her bir prosesi gözden geçirýäris, şonuň üçin sizi kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri iberýäris.

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

Çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýäris.