36 ml kiçi aýna Mason bankalary tutawaçly aýna

Gysga düşündiriş:

“Mini Glass Mason Jars Shot Glass” çüýşelerimiz, hoşboý ysly bazarda ýokary derejeli lýuks önümleriňizi görkezmek üçin ajaýyp.Şeýle hem losýonlar ýaly arassa suw esasly suwuklyklar üçin ajaýyp.

Ölçegler 36ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Aýnanyň bu görnüşi restoranlarda, myhmanhanalarda, baglarda, öýlerde we ş.m. giňden ulanylýar. Bu önüm el bilen ýa-da maşyn bilen urulyp bilinýän maşyn bilen çap edilen aýna.Çap edilen aýna ýokary ak aýna kabul edýär.Küpek ekrany çap etmek, çap etmek, reňk üýtgedýän çap etmek, bronzing, aýaz, nagyş, elektroplatasiýa we beýleki gaýtadan işlemegi üpjün ediň.OEM we ODM bilen üpjün edýäris.Iberiş 30 günüň ýa-da ondanam az wagtyň içinde amala aşyrylmalydyr.Sowgat gutularynyň ýa-da toplumlarynyň, çap edilen ýa-da ak penjire gutularynyň, goňur gutularyň, kiçelýän gutularyň, köpürjikli gaplaryň we başgalaryň isleglerini kanagatlandyryň.

Onlaýn tutawaç bilen 36 ml kiçi aýna Mason Jars atylan aýna satyn alyň

Anhui-de aýna gap-gaç önümlerini öndüriji we üpjün ediji hökmünde Gowing kompaniýasy aýna çüýşeleri we käseleri dizaýn etmek, özleşdirmek, gaplamak we bezemek bilen meşgullanýar.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan adamlary görmäge we maslahatlaşmaga hoş geldiňiz.

Önümiň görkezilmegi

6
瓶口
群 1

Gysgaça mazmun

● Şeýle hem gapaksyz elýeterli.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň