50ml ýürek şekilli aýna banka dykylyk bilen çüýşe arzuw edýär

Gysga düşündiriş:

Durmuşyň sungaty we şahsyýeti öz düşünjäňizdedir we durmuşda elmydama ýürek şekilli aýna çüýşe ýaly durmuşyň şatlygyny tapmaga mümkinçilik berýän goldaw bar ýaly.

Ölçegler 50ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu 50ml ýürek şekilli aýna banka, dykylyk isleýän çüýşe iň ýokary hilli arassa aýnadan ýasalýar.Heartürek şekilli aýna çüýşe özboluşly daşky görnüşi we ýörite ussatlygy sebäpli ýaş müşderileriň arasynda gaty meşhurdyr.Bu önümiň tebigy we sazlaşykly hilini we ajaýyp tagamyny görkezýän tegelek agzy bar, owadan we sahy.Agaç çüýşäni saklaýjy zäherli we zyýansyzdyr we güýçli ýerine ýetirijiligine eýedir.Çüýşäniň düýbünde uzak wagtlap könelmeginiň we ýyrtylmagynyň öňüni almak üçin çüýşäniň düýbünde bir hatar çyzyk bar we şol bir wagtyň özünde süýşmäge garşy rol oýnaýar.

50ml ýürek şekilli aýna bankany satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

心 3
心 1
心 5

Gysgaça mazmun

● 50ml göwrümli çüýşe.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň