“Fortune 500” kompaniýasynyň talaplaryny nädip kanagatlandyrmaly?

GSK Sensodyne Mug bilen tanyşlyk:

1. Çüýşäniň görnüşi: GSK Sensodyne reňkli gapakly we reňkli sypal (gulp bilen);2. Reňki: Mugt arassalamak;3. Göwrümi: 450-480ml;4. Ulanylýan tehniki: Ekrany çap etmek.

Mug dizaýny:

Bu, Global 500 kompaniýasy GSK tarapyndan Sensodyne atly markasynyň biri üçin bellenen taslama.Taýýar aksiýany ýöriteleşdirilen krujka öwürmek isleýärler.Ine, taýyn ätiýaçlyk küýzesi şeýle:

Bu nyşany krujka çap etmek niýeti bardy, edil şu ýaly:

Surat 2
3-nji surat
15-nji surat

Soň bolsa, muny gaty gowy etdik:

gsk

Şeýle-de bolsa, krujkany reňkli gapaklar bilen gaplamak isleýärler, şonuň üçinem biz olar üçin gurnamaly.

Käbir gapaklar diňe reňkler, käbirleri haç bilen.Şeýle hem, gulply sypal bölekli karton gutuda goýulýar.Bularyň hemmesi müşderi tarapyndan soralýar we biz olar üçin etdik.Şol bir wagtyň özünde, karton guty küýzeleri saklamak üçin ýeterlik derejede berk bolmaly, şonuň üçin pes hilli karton guty bolup bilmez.Şonuň üçin karton gutyny dizaýn etmeli we guty zawody bilen berk hyzmatdaşlyk etmeli.

Theeri gelende aýtsak, müşderi her bokalda stiker goýmagy hem talap edýärdi.Sahypada 10 sany işçi belledik, soňra olary her karton gutusyna gowy gaplaň we gulplanan samanlaryň arassaçylyk maksady bilen plastik paketlere gowy gaplanandygyny we karton gutusyna goýuň.

4-nji surat
7-nji surat
8-nji surat
10-njy surat

Bulardan başga-da karton gutusynda çap edilmegi üçin käbir sözler we ştrih-kod gerek bolar:

Ahyrynda hemmesini ibermelibu krujkalar Taýlanddaky şahamçasyna iberildi we biz ony ummanyň üsti bilen amala aşyrdyk.Şeýlelik bilen, konteýnerde goýanymyzda, her gutuda bellik edilmeli Taýlandyň adaty talaplaryny berk berjaý etmeli.

11-nji surat
13-nji surat
12-nji surat

Gysgaça mazmun:

Görşüňiz ýaly, bu gaty köp talap, biz bir aýyň içinde tamamladyk we iberýäris.Bu gaty kyn iş däl, ýöne köp zady şol bir wagtda ýerine ýetirmeli.Bu prosesiň dowamynda hiç zat ýitirilmez ýaly ädimme-ädim edilmeli.

Ekrany çap edenimizde, sözler we stikerler bilen karton guty bir wagtda öndürilmeli.Köp üpjün edijiler muny ajaýyp edip bilmeýärler we bu biziň örän ygtybarly üpjün edijidigimizi subut edýär.Käbir adamlar iň arzan bahany gözlärler we bu gaty kyn, sebäbi aýna çüýşe zawody size gaty arzan bahany bermek üçin bir önüm üçin 500,000 bölek MOQ (Minimum Order Quantiy) gerek, bu kompaniýalaryň köpüsiniň edip bilmejekdigine ynanýarys bu mukdarda ýekeje sargyt üçin ýetiň.Soň bolsa, ähli işleriňizi gowy ýerine ýetirmek üçin ygtybarly üpjün ediji gerek.Görşüňiz ýaly, bu aýna çüýşe zawody tarapyndan tamamlanyp bilinjek iş däl, sebäbi olar diňe aýna çüýşäni öndürýärler we ekranyňyzy çap etmek, guty dizaýny, stiker meselesi we beýleki kynçylyklar bilen gyzyklanmazlar.

Ahyrynda muny şu wideo bilen tamamlamak isleýäris:


Iş wagty: 14-2022-nji dekabryBeýleki blog

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

Çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýäris.