Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Bir çüýşäniň bahasyny barlamak islesem, näme bermeli?

Bize habar bermegiňizi haýyş edýäris:

1. Näçe bölek?(Iň pes sargyt mukdary-MOQ)

2. Näçe ml?(çüýşäniň ululygy)

3. Çüýşäniň agramy näçe?(bar bolsa, bermegiňizi haýyş edýäris)

4. Öňki zawodyň bahasyny, FOB bahasyny ýa-da CIF bahasyny isleýärsiňiz (Bu gaty möhüm. Onlaýn zady gözläp bilersiňiz)

5. Haýsy ýurda we haýsy porta ibermegimizi isleýärsiňiz?(CIF bahasy gerek bolsa)

Bu maglumatlar bolmasa, takyk sitata berip bilmeris, soň size gowy hyzmat edip bilmeris.Bahany soramazdan ozal taýýarlaň.

2-nji sorag.Iň pes sargyt mukdary (MOQ) näme?

Iň pes sargyt mukdary (MOQ) azyndan bir paletdir.Sebäbi paletden az zat satyn alsaň, halkara iberiş bahasy köplenç ýokary bolýar.Awtoulag zawodyny satyn alýan ýaly, ýöne 100 awtoulag öndürýärsiň.Başynda belli bir başlangyç bahasy bar, ýöne millionlarça awtoulag öndürseňiz arzan.

Çak edip bilerisGeneral MOQ taýýar aksiýa üçin 2000 bölek.

3-nji sorag.Palet üçin näçe bölek alyp biljekdigimi aýdyp bilersiňizmi?

Bu aýna çüýşäňiziň näçeräkdigine baglydyr.Mysal üçin (taýýar ätiýaçlyk), gaplamak usuly 2 metr beýiklikdäki palet + karton bolsa:

250ml Fransuz meýdany çüýşesi: 3,060 bölek / palet

350ml Sous çüýşesi: 2520 bölek / palet

500ml kofe çüýşe çüýşesi: 1740 bölek / palet

Diňe palet ulansaňyz (karton gutusyz), goşmaça 20% çüýşe goýup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, palet gaplamak diňe ýöriteleşdirilen çüýşe bolsa düzülip bilner.Thehli taýýar adamlar üçin karton guty gaplamak bolar.

Haýyş edýäris, şonuň üçin aýdyp bilerisGeneral MOQ 2000 bölek.

4-nji sorag.Çüýşämi sazlap bilerinmi?

Hawa.Customöriteleşdirilen aýna çüýşäni ýasamakda ýöriteleşýäris.Bizde her dürli aýna çüýşäni dizaýn etmekde size kömek edip biljek örän ökde dizaýn toparymyz bar.Elbetde, suratyňyzy bize berip bilersiňiz, bizem size galyp öndürip bileris.Täze galyp ýasamak üçin 15 gün we nusga almak üçin 10 gün gerek.

5-nji sorag.Customöriteleşdirilen çüýşe üçin MOQ näme?

Bu çüýşäniň haýsy görnüşine we çüýşäniň ululygyna baglydyr.Mysal üçin:

100ml içgi çüýşesi: MOQ50,000 bölek

350ml sous çüýşesi: MOQ20,000 bölek

700ml likýor çüýşesi: MOQ6,000-12,000 bölek

6-njy sorag.Gurluşyň wagty näçe?

Täze ýöriteleşdirilen önümler üçin gurşun wagty galyp we nusga almak üçin 25 iş güni bolar.Mundan soň uly sargydyňyzy goýmak kararyna gelen bolsaňyz, ýene 25 gün gerek.Mukdaryna baglydyr.

7-nji sorag.Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

- Taýýar aksiýa üçin nusga mugt, ýöne kurýer hyzmaty / poçta üçin tölemeli.

Customöriteleşdirilen önümler üçin galyndy tölegi we nusga alma tölegi bolar.Sebäbi önümçilik liniýasyndaky galyby sazlamak üçin birnäçe sagat sarp etmeli bolýarys, we nusga almak tölegi zawodyň ýitirenlerini ýapmak üçin, önümiňizi diňe önümiňizi wagtlaýynça togtatmaly bolýarys.

8-nji sorag.Katalogyňyz barmy?

Hawa, faýl uly, şonuň üçin size e-poçta bilen ibermeli.

9-njy sorag.Başga baglanyşykly önümleriňiz barmy?

Hawa.Mysal üçin: alýumin gapak, plastmassa gapak, losyon nasosy, pürküji nasos, köpük nasosy, alýumin çüýşe / gala, gapyrjak guty, gant şugundyry we ş.m.

10-njy sorag.Mesele bar bolsa, çözgüt näme?

Detailshli jikme-jiklikleri açyk görkezýän surata düşmegiňizi haýyş edýäris.Haýsydyr bir önüm kemçiligi bar bolsa, indiki tertipde çalşarys.Muny çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

Çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýäris.