100g reňkli alýumin zynjyryň içi örtükli gap bilen

Gysga düşündiriş:

Bu100g Boýag alýumin içi boş örtük bilenşol bir wagtyň özünde amaly we ajaýyp.Bu uniwersal gap, ýokary hilli galyň alýumin zolaklardan ýasaldy.

Ölçegler 100g (75mm * 35mm)
Reňkler bar Kümüş, altyn, gök, gyzyl

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Çukurly alýuminiý nurbat gapagy, täzeligi saklamak, syzmagyň öňüni almak we hapalanmazlyk üçin EPE astydyr.Iň arzan bahadan iň ýokary hilli gözleýän bolsaňyz, köp reňkli alýumin gaplary özboluşly saýlamagymyz iň gowy saýlawyňyz bolar!

Onlaýn nagyşly örtükli 100g reňkli alýumin zynjyryny satyn alyň

Içindäki alýumin gapagy gaty üýtgeşik, içi boş nagyş hem gaty üýtgeşik we gyzykly, has köp sarp edijiniň ünsüni çekmäge kömek etjekdigine ynanýarys.Bu aralykdaky dürli ululyklary birleşdirmek, dürli baha nokatlarynda we mukdarda önümleri hödürlemäge mümkinçilik berýär.Bu içi boş alýumin gapagy, beden losyonlary we ýag, krem ​​we ýaglar, derman önümleri, senet materiallary, kaşaň şemler we başgalar üçin ajaýyp!Packhli gaplaýyş enjamlarymyzy iň az sargyt mukdary bilen üpjün edýäris, uly sargyt etmezden ozal önümlerimizi synap bilersiňiz.Customershli müşderilere ajaýyp laýyklygy üpjün etmek üçin önümi barlamagy maslahat berýäris.Çykdajylaryňyzy azaltmak üçin öz wagtynda üpjün ediş zynjyrymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

ALUMINUM JAR 21
ALUMINUM JAR 22
ALUMINUM JAR 23
ALUMINUM JAR 24
ALUMINUM JAR 25

Gysgaça mazmun

Our Biziň üçin baha100g Boýag alýumingapagy bilen.

Al Çukur alýumin gapagy has köp müşderini çekmäge kömek eder.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň