arassa çakyr çüýşesi 500ml

Gysga düşündiriş:

Ölçegler 500ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

500ml boş aýna çakyr çüýşesi, aýna çakyr çüýşämizdäki kiçijik çüýşeleriň biridir.Qualityokary hilli arassa aýnadan ýasalan bu çüýşe, gözleýän iň oňat çykdajyly çözgütdir.Bahasyna dürli reňklerde çykýan, aç-açan görünýän nurbat gapagy girýär.Tamper-ä görnüp duran gapak, harytlaryňyzy ibereniňizde ýa-da bölekleýin gurşawda hödürlenende goşmaça howpsuzlyk gatlagyny üpjün edýär.Klassiki aýna çakyr çüýşesini gözleýän bolsaňyz, şerap çüýşämiziň çäginden başga bir zat gözlemäň.

Soňky ýyllarda öz ajaýyp şerabyňyzy ýasamak isleýän adamlar bilen öz şerabyňyzy ýasamak partlady.Mundan başga-da, senet öndürijileriň köpelmegi bilen bu çüýşe senet sidrleri, köpürjikli çakyrlar we spirtli içgiler ýaly önümleri gaplamak isleýänler üçin ajaýyp.

Bu 500ml boş aýna çakyr çüýşesi, içgiler, çakyrlar we spirtli içgiler, piwo we sidr, mineral suw, miwe suwlary we başgalar ýaly ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr.Klassiki dizaýn we orta aralyk ululygy sebäpli, işiňizdäki dürli ýagdaýlara we sazlamalara aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bolýar.Bu çüýşe, ekologiýa taýdan arassa aýna gaplamak üçin iň arzan bahadan iň ýokary hilli üpjün edýär.

500ml arassa çakyr çüýşesini onlaýn satyn alyň

500ml boş aýna çakyr çüýşämiz azyk we içgi, naharhana, piwo we sidr öndürijileri, myhmansöýerlik, supermarketler we bölek satuw ýaly pudaklar üçin ajaýyp.Talaplaryňyza garamazdan, bu aýna çüýşe işiňizi dowam etdirer.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_3
wps_doc_1
wps_doc_2

Gysgaça mazmun

50 550ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň