Piwo çüýşesi 355ml

Gysga düşündiriş:

Kap bilen 355ml Amber piwo çüýşämiziň reňki oňa çüýşäni we garaňky alesleri guýmak üçin ajaýyp duýgy berýär, ýöne sidrler we elbetde piwo üçin hem amatly!

Ölçegler 355ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

355ml Amber piwo çüýşesi, köp görnüşli, ajaýyp we özüne çekiji amber reňkine eýe bolan adaty şekilli piwo çüýşesidir.Bu çüýşäniň reňki oňa rustiki duýgy berýär, biziň pikirimizçe, çüýşe çüýşeleri we garaňky alesler üçin ajaýyp, ýöne sidrler we elbetde piwo üçin hem amatly!

Çüýşäniň özboluşly görnüşi, önümleriňiziň ünsüni özüne çeker, göni taraplar bolsa öz markaňyz we belligiňiz üçin ajaýyp ýer bilen üpjün eder. Bu 500ml amber çüýşelerimiziň “iň uzyn” görnüşi, onuňkydan has uzyn we has ýuka. 'gysga' kärdeşi, ýöne şol bir kuwwata eýe.

355ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu “Amber aýna piwo çüýşesi” ähli içgiler üçin amatly.Içgileriňiziň önümlerini gaplamagyň ygtybarly, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa usulyny berýär.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_1
wps_doc_2
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

5 355ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň