Önümçilik

Aýna çüýşe / aýna banka öndürmek prosesi

Kompaniýamyz ösen önümçilik tehnologiýasyny we çuňňur gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär, ösen synag enjamlary we gurallary bar, güýçli ösüş ukybyna eýe we 5 sany daşky görnüş dizaýn patent şahadatnamasyny aldy.Aýna önümlerine berk hil gözegçiligi içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň göwnünden turdy.Mundan başga-da, çüýşeleriň täze modellerini dizaýn edip we gysga wagtyň içinde müşderileriň talaplaryna laýyklykda täze galyplary öndürip biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.Şeýle hem, aýaz, örtük, pürkmek, deklarasiýa, ekranda çap etmek we ş.m. ýaly köp sanly aýna çuňňur gaýtadan işlemegi üpjün edip bileris. Esasy önümler zeýtun ýagy çüýşeleri, çüýşeler, atyr çüýşeleri we beýleki aýna çüýşeler, her dürli içgi çüýşeleri, şemdanlar, ammar bankalary, kosmetika çüýşeleri, şeýle hem bal bankalary we 2000-den gowrak görnüş.Kompaniýa ajaýyp hyzmat ulgamyna eýedir, müşderilere awtoulag gatnawy, otly gatnawy, deňiz gatnawy, howa gatnawy we beýleki agentleri iberiş hyzmatlary bilen üpjün edip biler.

Aýna çüýşäni / aýna bankany öndürmek

Çüýşäni sepmek prosesi

Ekrany çap etmek prosesi

Palet + karton gaplamak prosesi

Adingüklemek we eltip bermäge taýýarlyk görmek

Alýumin gala ýasamak prosesi

Zawodymyz

Zawod 27,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, sanjym galyplaýjy maşyn, kesiji maşyn, bellik enjamy, sütün enjamy we öňdebaryjy önümçilik enjamlary, onlarça önümçilik liniýasy.Kompaniýada onlarça ýokary tehniki işgär, 300-den gowrak önümçilik işgäri, nissan aýna çüýşeler, bankalar 1,1 million bar.Çig mal barlagyndan, gaplamakdan, eritmekden, galypdan ýasamakdan, bejermekden soň, gözden geçirmek, gaplamak we önümçiligiň beýleki baglanyşyklaryndan önümler, hil dolandyryş ulgamynyň sertifikat talaplaryna berk laýyklykda berk hil gözegçiligini we ädim ädim gözegçiligini ulanmak. önümçilik.

CJGYYHJ
Zawod (1)
11
  • IMG_0986
  • IMG_0987
  • 23
  • 22
  • IMG_0970
  • IMG_0971
  • 21
  • 9
  • 10
  • IMG_0972

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

Çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýäris.