Bloglar

 • Hytaý aýna çüýşe öndürijisini Russiýa we Indoneziýa aýna çüýşe öndürijisi bilen anyk deňeşdirmek

  Hytaý aýna çüýşe öndürijisini Russiýa we Indoneziýa aýna çüýşe öndürijisi bilen anyk deňeşdirmek

  Hytaý aýna çüýşeleri öndüriji bolup, önümçilik kuwwatyna eýe.Şeýle-de bolsa, önümçilik kuwwatynyň takyk görkezijileri köpçülige elýeterli däl we islegiň we önümçilik tehnologiýasynyň üýtgemegi ýaly faktorlar sebäpli ýyl-ýyldan üýtgäp biler.Hasaplamalara görä, Hytaý ýylda millionlarça tonna aýna çüýşe öndürýär we bu önümçiligiň ep-esli bölegi beýleki ýurtlara eksport edilýär.Globalurduň global agdyklyk etmegi g ...
  Koprak oka
 • Täze likýor önümini dizaýn etmek üçin başlangyç kompaniýasyna nädip kömek etmeli?

  Täze likýor önümini dizaýn etmek üçin başlangyç kompaniýasyna nädip kömek etmeli?

  “Jaspar” likýor çüýşesi 200ml: 1. Çüýşäniň görnüşi: Angliýanyň “Jaspar” likýor çüýşesi;2. Reňk: Arassa çüýşe we galyndy ösdürilmeli;3. Göwrümi: 200ml;4. Ulanylýan tehniki: Aýazly täsir, ekrany çap etmek.Çüýşe dizaýny: Bu Angliýanyň “Jaspar Drinks” kompaniýasy tarapyndan berlen taslama.Bize şuňa meňzeş başlangyç dizaýn iberdiler: ...
  Koprak oka
 • “Fortune 500” kompaniýasynyň talaplaryny nädip kanagatlandyrmaly?

  “Fortune 500” kompaniýasynyň talaplaryny nädip kanagatlandyrmaly?

  GSK Sensodyne Mug bilen tanyşlyk: 1. Çüýşäniň görnüşi: Reňkli gapakly we reňkli sypally (gulp bilen) GSK Sensodyne krujka;2. Reňki: Mugt arassalamak;3. Göwrümi: 450-480ml;4. Ulanylýan tehniki: Ekrany çap etmek.Mug dizaýny: Bu, Sensodyne diýlip atlandyrylýan markasynyň biri üçin GSK Global 500 kompaniýasy tarapyndan bellenen taslama.Taýýar aksiýa krujkasyny ýöriteleşdirilen mu ...
  Koprak oka
 • Esasy mukdarda efir ýagy damjasy çüýşesi Amazon müşderilerine nädip ýetip biler?

  Esasy mukdarda efir ýagy damjasy çüýşesi Amazon müşderilerine nädip ýetip biler?

  Iýmitlenmä ünsi jemlemek üçin giriş 1oz Mat Gara Boston tegelek banka: 1. Çüýşäniň görnüşi: ABŞ-nyň fokus iýmitlenmesi 1oz bankasy;2. Reňk: Arassa çüýşe we galyndy ösdürilmeli;3. Göwrümi: 30ml boston tegelek;4. Ulanylýan tehniki: mat reňkli gara pürkmek;5. Mukdary: 200,000 bölek.Çüýşäniň dizaýny: Bu, “Focus Nutrition”, ABŞ tarapyndan bellenen taslama.Bu boston tegelek görnüş we üýtgeşik ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni nädip DIY etmeli

  Aýna çüýşäni nädip DIY etmeli

  Käbir şäherlerde aýna çüýşeleri gaýtadan işlemek, pikir edişiňiz ýaly aňsat däl.Aslynda, şol çüýşeleriň käbiri poligonda gutarýar.Öýde köplenç şerap üçin çakyr çüýşeleri, nahardan soň konserwirlenen miweler we ulanylandan soň çüýşeler ýaly köp çüýşeler we bankalar bolýar.Bu çüýşeleri we bankalary ýitirmek gaty gynandyryjy.Olary ýuwup, gaýtadan ulansaňyz, öýde owadan aýna çüýşe çyrasyna ýa-da ýag, duz, soýa sousy, sirke we t saklamak üçin amaly çüýşe öwüriň ...
  Koprak oka
 • Önümiňizi lazer bilen çyzyp uglerod bitarap dünýäsine ýetmek

  Önümiňizi lazer bilen çyzyp uglerod bitarap dünýäsine ýetmek

  Lazer bilen örtmek, aýna çüýşe, gapak ýa-da bambuk / agaç tarak ýa-da çotga tutawajyna garamazdan önümde bellik döredýän usuldyr.Markaňyzy tapawutlandyrmak we sarp edijilere gönüden-göni täsir etmek bilen önümiň markasyna kömek edýär.Täze asyrda hemmeler uglerodyň bitaraplygyny gazanmak, gök öwüsýän dünýä döretmek, dowamly usuly saýlamak we ş.m. hakda gürleşýärler. Meniň pikirimçe, planetamyzy has gowy görmek biziň jogapkärçiligimizdir.Bu ýerde size dürli-dürli lazer çyzgylaryny görkezip bileris ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni nädip ýasamaly

  Aýna çüýşäni nädip ýasamaly

  Aýna gowy geçiriş we ýagtylyk geçirijilik ukybyna, ýokary himiki durnuklylyga eýe we dürli gaýtadan işleýiş usullaryna laýyklykda güýçli mehaniki güýç we ýylylyk izolýasiýa täsirini alyp biler.Hatda aýnany üýtgetmek reňkini özbaşdak edip biler we aşa ýagtylygy izolirläp biler, şonuň üçin köplenç dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin ulanylýar. Bu makalada esasan aýna çüýşeleriň önümçilik prosesi ara alnyp maslahatlaşylýar。 Elbetde, aýna saýlamagyň sebäpleri bar. ..
  Koprak oka
 • Söýgüli bal sowuk gara bilen haýsy uçgun bilen çaknyşar?

  Söýgüli bal sowuk gara bilen haýsy uçgun bilen çaknyşar?

  Bal gazanyna giriş: 1. Çüýşäniň görnüşi: Indoneziýa Bal bankasy;2. Reňk: Ak we ak;3. Göwrümi: 450-500ml;4. Ulanylýan tehniki: Ekrany çap etmek we pürkmek.Bal bankasynyň dizaýnlary: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň başynda, Jakarta Indoneziýadan zakaz aldyk.Müşderi azyk önümlerini we goşundylary satýar we önümleriniň köpüsi ýöriteleşdirilen önümler, şonuň üçin hakykatdanam nygtaýarlar ...
  Koprak oka
 • Dogry aýna şiresi çüýşesini nädip saýlamaly

  Dogry aýna şiresi çüýşesini nädip saýlamaly

  Aýna çüýşeleriň köpelmegi bilen bazarda köp dürli çüýşeler peýda bolýar. Olaryň gaplamasy has çylşyrymlaşýar. Dürli aýna çüýşeleriň goşmaça amallary barha köpdürlenýär we arassalanýar. Şeýle-de bolsa, dürli önümler üçin iň köp degişli aýna gaplamak başga. Dizaýn, subutnama, lomaý we özleşdirmek ýaly ünsi talap edýän köp jikme-jiklik bar. Şonuň üçin aýna çüýşeler üçin, nämä üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Coca Cola gazlandyrylan çüýşäniň ösüşi

  Coca Cola gazlandyrylan çüýşäniň ösüşi

  Ingöriş we söweş üçin iýmit zerur, ýöne esgerler näme içmeli?Amerikan goşuny 1942-nji ýylda Europeewropa gonandan bäri, bu soraga jogap aç-açan boldy: Coca Cola-ny her kimiň bilýän çüýşesinde içiň we konkaw we konweks.Ikinji jahan urşy döwründe ABŞ harby güýçleriniň 5 milliard çüýşe Coca Cola içendigi aýdylýar.Coca Cola içgi kompaniýasy, Coca Cola-ny dürli söweş zolaklaryna daşamagy we bahasyny her sent üçin bäş sentden kesgitlemegi wada berdi ...
  Koprak oka
 • Derman önümleri üçin aýna gaplamanyň peýdalary

  Derman önümleri üçin aýna gaplamanyň peýdalary

  Derman we lukmançylyk önümleri üçin aýna gaplamalary saýlamagyň, plastmassa ýa-da alýumin ýaly beýleki meşhur materiallary saýlamagyň köp artykmaçlygynyň bardygyny bilýärdiňizmi?Aýna käwagt işlemek üçin näzik bolup, taşlananda aňsatlyk bilen döwülmäge meýilli bolsa-da, beýleki materiallaryň ýok köp peýdaly aýratynlyklaryny hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde aýna çüýşäniň reňki hem aýratyn.Goňur aýna çüýşeler giňden ulanylýar.Reňkli metallar goşulanda ...
  Koprak oka
 • Derman gaplamasynda aýnanyň peýdalary

  Derman gaplamasynda aýnanyň peýdalary

  Gaplamagyň wezipesi tebigatda amalydyr.Häzire çenli gaplamagyň görnüşinde we işleýşinde amalyýet henizem möhüm rol oýnaýar.Diňe harytlaryň daşalmagyna we dolanyşygyna goşant goşman, önümleri özüne çekiji görnüşde hödürlemäge mümkinçilik berýär. Neşe serişdeleriniň howpsuz daşalmagyny, saklanmagyny we dolandyrylmagyny üpjün etmek üçin degişli derman gaplamalarynyň dizaýny we işlenip düzülmegi möhümdir.Derman gaplaýyş materiallary esasan plastmassadan ýasalýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2