5ml kümüş reňkli kosmetiki alýumin boş gapak bilen gaplap biler

Gysga düşündiriş:

Alýuminimiziň ýokarsy çukur bolup, önümleriňizi has gowy görkezmek we has köp sarp edijiniň ünsüni çekmek üçin amatly.Önümleriňiziň keşbini diňe bir ýönekeý üýtgeşiklik bilen ajaýyp we döwrebap görnüşe öwüriň!Önümleriňizi alýumin gaplara salyň!Çotga alýumin hem ýeňil, hem çydamly we ajaýyp görünýär.El we beden kremleri, losýonlar we balzamlar, mumlar we palçyk görnüşleri üçin ajaýyp jaý.Şeker sakgyjyňyzda döwrebap öwrüm gözleýän bolsaňyz, hammam kristallarynda, ysly şemlerde, hatda süýjülerde ulanmak üçin amatly.

Ölçegler 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml
Reňkler bar kümüş

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5ml kümüş reňkli kosmetiki alýumin zynjyry onlaýn boş gap bilen satyn alyň

Alýumin gaplarymyzda ýörite EPA (epoksi fenolik) örtük bar.Hut şu ýörite örtük önümleriňiziň alýumin bilen aragatnaşyga girmezligini üpjün edýär, önümleriň arasyndaky hapalanmagy we reaksiýalary ýok edýär.Bankalarymyz, müşderilerimiz üçin durnukly gaplamalary gözläp, gaýtadan ulanylýar we doly gaýtadan ulanylýar.Customershli müşderilere uly göwrümli işe başlamazdan ozal önüm synagyny geçirmegi maslahat berýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

ALUMINUM JAR 41
ALUMINUM JAR 42
ALUMINUM JAR 43
ALUMINUM JAR 44
ALUMINUM JAR 45

Gysgaça mazmun

Our Biziň üçin bahaKümüşgapagy bilen alýumin bankasy.

Al Alýumin gaplarymyzdaky beýleki ululyklar:15ml, 30ml we 150ml.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň