50ml metal kümüş deri kremi kiçi gap-gaç gaplary Çaý şem tegelek alýumin gap

Gysga düşündiriş:

Alýuminimiz gaty näzik we ýakymly bolup biler, bu siziň üçin has köp müşderini özüne çeker.Alýumin gaplarymyzda ýörite EPA (epoksi fenolik) örtük bar.Hut şu ýörite örtük, önümleriňiziň alýumin bilen baglanyşmazlygyny üpjün edýär we önümleriňizi haç hapalanmagyndan we önümiň reaksiýalaryna çenli gorap biler.

Ölçegler 50ml
Reňkler bar Gülgüne, gyrmyzy, sary, gyzyl, kofe, et, ýaşyl, gül altyn we ak

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bankalarymyz, müşderilerimiz üçin durnukly gaplamalary gözläp, gaýtadan ulanylýar we doly gaýtadan ulanylýar.Customershli müşderilere uly göwrümli işe başlamazdan ozal önüm synagyny geçirmegi maslahat berýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

50ml metal kümüş deri kremini satyn alyň Kiçijik gap-gaç gaplary Çaý şeminiň tegelek alýuminiý galaýy onlaýn

Alýuminimiz gaty näzik we ýakymly bolup biler, bu siziň üçin has köp müşderini özüne çeker.Alýumin gaplarymyzda ýörite EPA (epoksi fenolik) örtük bar.Hut şu ýörite örtük, önümleriňiziň alýumin bilen baglanyşmazlygyny üpjün edýär we önümleriňizi haç hapalanmagyndan we önümiň reaksiýalaryna çenli gorap biler.Bankalarymyz, müşderilerimiz üçin durnukly gaplamalary gözläp, gaýtadan ulanylýar we doly gaýtadan ulanylýar.Customershli müşderilere uly göwrümli işe başlamazdan ozal önüm synagyny geçirmegi maslahat berýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

ALUMINUM JAR 61
ALUMINUM JAR 62
ALUMINUM JAR 63
ALUMINUM JAR 64
ALUMINUM JAR 65
ALUMINUM JAR 66

Gysgaça mazmun

Lid Gapakly 50ml alýumin bankanyň bahasy.

Al Alýumin gaplarymyzdaky beýleki ululyklar:15ml, 30ml we 150ml.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň