Buraw gapagy bilen 15ml kümüş alýumin gap

Gysga düşündiriş:

Alýumin nurbat gapagynyň gapagy aslynda EPE çyzgysy bilen (alýumin wagtyny we bankanyň içindäki önümi aýyrmak üçin köpük list.

Ölçegler şulary öz içine alýar: 15ml, 30ml, 60ml, 150ml we müşderilere has köp mümkinçilik saýlamaga mümkinçilik berýänligi gaty gowy.Asyl kümüş reňk bar.

 

Ölçegler 15ml, 30ml, 60ml, 150ml
Reňkler bar Kümüş
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

15ml kümüş alýumin bankany onlaýn nurbatly gap bilen satyn alyň

Gapagy bolan 15ml alýumin bankasy ajaýyp görnüşli gap.Adaty bir duz önümini derrew ajaýyp görünýän ajaýyp we döwrebap bezeg önümlerine öwrüp bilersiňiz.Önümiňizi 15ml alýumin gapdan peýdalanyp saklaň we hakykatdanam özüne çekiji görünýär.Küýze aslynda çydamly, ýeňil we haýran galdyryjy.Aslynda losýonlar we balzamlar, mumlar we duzlar, el we beden kremleri ýaly önümleri ýerleşdirip bilersiňiz.Hatda sakgyç ýaly önümleri goýup bilersiňiz.

Bizde EPA liner (Epoksi Fenolik) örtük atly ýörite liner bar we bu önümiň alýumin bankasy bilen hakykatdanam aragatnaşyk saklamaýandygyna göz ýetirýär, şonuň üçin önümiň howpsuz ulanyljakdygyna göz ýetirýär, şeýle hem haç ýok edýär. önümleriň arasyndaky hapalanma we reaksiýalar.Bu durnukly konteýner gözleýän müşderiler üçin ajaýyp gap, sebäbi gaýtadan ulanylyp ýa-da gaýtadan ulanylyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

Gapakly 15ml alýumin bankasy
Gapakly 15ml alýumin gap
Gapagy bilen 15ml alýumin bankasy

Gysgaça mazmun

● Alýumin bankasy kümüş asyl reňkli owadan gap.Dürli reňk isleseňiz, biziň bilen gürleşmegiňizi haýyş edýäris.

● 15ml, 30ml, 60ml, 150ml we ş.m. bar.

Actually Aslynda ony başga reňklere sepip bilersiňiz.MOQ ulanylýar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Bul Köp mukdarda satyn almak üçin arzanladyş.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda MOQ-dan başga dürli görnüşli önümleri almaga rugsat berýäris, ýöne önümleriň jemi palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň