5ml altyn boýag kosmetiki ammar alýumin gapagy bilen gaplap biler

Gysga düşündiriş:

Alýumin gaplarymyz altyn boýag bilen boýaldy.Altyn fon reňki, markaňyzy görkezmäge we has ýokary derejeli we arassalanmaga kömek eder.Önümleriňiziň keşbini diňe bir ýönekeý üýtgeşiklik bilen ajaýyp we döwrebap görnüşe üýtgediň!Önümleriňizi alýumin gaplara salyň!Çotga alýumin ýeňil we çydamly we ajaýyp görünýär.Önümlerimizi saýlasaňyz hiç haçan göwnüňizden turmaz!Önümlerimiz hökman isleýän zadyňyzdyr.

Ölçegler 5ml, 10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 100ml, 150ml, 180ml
Reňkler bar Altyn

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5ml altyn reňkli kosmetiki ammar alýuminini gapagy bilen satyn alyň

TheAltynalýumin LIDS bilen alýumin gaplar iň ýokary hilli alýumin önümleri bolup, kynçylyksyz ajaýyp önüm almagyňyzy üpjün edýär.Bualýumin LIDS bu gapda ýerleşdirilende önümleriňizi täze we hapalanmaz ýaly hatara düzülendir.Kremler, ysly zatlar, tagamlar ýa-da sarp edilýän zatlar ýaly duýgur zatlary iberýän bolsaňyz, bu aýratyn möhümdir.Şeýlelik bilen önümleriňizi konteýnerlerimize arkaýyn goýup bilersiňiz.Bu ýokary hilli alýumin derman, saglyk we gözellik, bölek we beýleki pudaklar üçin amatly bolup biler.Önümiň köp taraplylygy sebäpli islendik iş gurşawynda iş ýüzünde ulanylyp bilner.Belli bir soragyňyz bar bolsa, toparymyz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal önümlerimizi barlamagy maslahat berýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek.

Önümiň görkezilmegi

ALUMINUM JAR 51
ALUMINUM JAR 52
ALUMINUM JAR 53
ALUMINUM JAR 54
ALUMINUM JAR 55

Gysgaça mazmun

 Biziň üçin bahaAltyngapagy bilen alýumin gaplar.

Conf Konditer önümlerini doldurmak üçin amatly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň