250cc tegelek bir gezeklik zaýalanýan Bagasse günortanlyk jam

Gysga düşündiriş:

Bu gap-gaç gap-gaçlary, önümiňiziň has ekologiýa taýdan sarp edijileriň ünsüni çekmegine kömek etjek häzirki zaman jemgyýetiniň daşky gurşawy goramak düşünjesine has laýyk gelýär.Şol bir wagtyň özünde, günortanlyk gutularymyz önümleriňize, esasanam bölekleýin gurşawda şöhle saçmaga mümkinçilik berýär.Salatlaryňyzyň, tüwiniň we beýleki önümleriň janlylygy bu gapda ýerleşdirilenden soň satylar.

Ölçegler 250cc
Reňkler bar tebigy

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Salat jamy gözleýärsiňizmi?Reňkli miwe we gök önüm küýzeleriňiz, daşky gurşawa zyýanly material sumkasyndan ýasalan 250cc bagasse salat jamymyzda gowy görüner.Salat jamymyz, kafeler, dynç alyş, hasaplaýyş enjamlary, salat barlary we supermarketler üçin ajaýyp çözgütdir.Müşderileriňize has amatly bahany bermek üçin sargytlaryňyzy birleşdirip bilersiňiz.

250cc tegelek bir gezek ulanylýan zaýalanýan bagasse günortanlyk naharyny onlaýn satyn alyň

Bu salat jamy täze zeýtun, doldurylan burç we pomidor, gatyk, ýakymly, sous, ýakymly we elbetde salatlary saklamak üçin ulanylyp bilner.Onuň dizaýny amaly we moda bolup, ony diňe täjirçilik kärhanalarynda däl, eýsem pikniklerde we beýleki çärelerde hem ulanyp boljakdygyny aňladýar.Barbekýu.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

Degaramaz bagasadan ýasaldy.

Ly Doly gaýtadan işlenip bilinýän - Daşky gurşaw düzgünine laýyk işlemek üçin ajaýyp.

Small smallhli ownuk plastik salat tabaklary Iýmit derejesi tassyklanýar.

● 100% Wegan.

S Souslar, geýimler, gatyklar, salatlar we hasaplaýyş önümleri üçin ajaýyp.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň