Kauçuk möhürli aýna gapakly 80ml kiçi kwadrat aýna konserwasy

Gysga düşündiriş:

Dürli reňkdäki kuboklar myhmanlaryň dürli zerurlyklaryna görä öndürilip bilner, olar gury önümler we nahar saklamak üçin ulanylyp bilner.

Ölçegler 80ml
Reňk bar Goňur ýaşyl
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Kauçuk möhürli aýna gapakly bu Mini kwadrat aýna konserwasy, ýokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.Dizaýn we amaly manysyny göz öňünde tutup, elmydama ýakymly gap-gaç ýasamagy ýüregimize düwdük.Silikon materialdan ýasalan möhürleýji halka deformasiýa etmek aňsat däl, çydamly, tebigatda durnukly we süýümli.Çüýşäniň aşagyndaky süýşmäge garşy gurluş, ýerleşişi has durnuklaşdyrýar.Çelek berk we aňsat deformasiýa däl.

Onlaýn rezin möhürli aýna gapakly Mini kwadrat aýna konserwasyny satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

555
konserwasiýa bankasy
2

Gysgaça mazmun

● 80ml göwrümli çüýşe.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň