240ml Aşhana ammar bankasy Bambuk gapagy bilen Matt gara

Gysga düşündiriş:

Çaý çüýşesi, şeker gaby ýaly ajaýyp, kofe, çemçe, çeňňek, kofe garyjy taýaklar, sous, şeker skrablary we ş.m. saklamak üçin amatly.

Ölçegler 240ml
Reňk bar mat gara
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Aýnadan, gurşunsyz we yşyksyz.Ekologiýa taýdan arassa we sagdyn bambuk gapagy b Bambuk gapagynyň silikon möhür halkasy, ak aşhana kanistrini howany berk edýär.Howa geçirijiligine göz ýetirmek üçin, şeker çüýşesini açanyňyzda kanagatlanarly “pop” eşidersiňiz!Bambuk gapagy bilen ýokary ýalpyldawuk we gaty gaty keramiki banka, dürli öý stilleri bilen utgaşýar.Berk we çydamly aşhana kanistrasy.Polatdan ýa-da aýnadan tapawutlylykda pos ýa-da gaty gowşak alada etme.Giň açyk we arassalamak aňsat.Gap-gaç ýuwýan maşyn we doňduryjy çaý çaýy.Bambuk gapagy üçin el ýuwulmagy, sabyn bilen ýuwuň we suw bilen ýuwuň ýa-da çygly mata bilen arassalaň.Saklamak isleýän iýmitiňize görä dogry ölçegi saýlap bilersiňiz, aşhana bankalary hem dürli reňklerde bolýar, aşhanaňyza we kofe baryňyza laýyk reňk saýlap bilersiňiz.

Bamboo Lid Online bilen aşhana ammar bankasyny satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

6
4
5

Gysgaça mazmun

● 240ml göwrümli çüýşe.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň