Agaç dykyz gapagy bilen 750ml ýaşyl goňur şampan çüýşesi

Gysga düşündiriş:

750ml, çakyrlaryňyzyň we spirtleriňiziň ululyklaryny paýlaşmak üçin amatly orta ölçegli çüýşe.

Ölçegler 750ml
Reňk bar Greenaşyl goňur
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu şampan çüýşesi adaty reňk, ýöriteleşdirilen karton gaplamany goldaýar, sahypadaky bahasy ýaşyl goňur şampan çüýşesiniň bahasy.Başga reňkli çüýşeler ýa-da ýöriteleşdirilen gaplama, dykylyk gerek bolsa, size bahany bermek üçin bize ýüz tutuň.

Onlaýn agaç dykyz gapakly 750ml ýaşyl goňur şampan çüýşesini satyn alyň

 

Giň gerimli, ýokary hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz kosmetika gaplamalarynda, azyk derejeli içgi gaplamalarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.

Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys.

 

Önümiň görkezilmegi

木塞 白
瓶口 木塞 白
瓶口 空白

Gysgaça mazmun

5 375ml / 500ml / 750ml / 1500ml Kuwwat.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň