750ml arassalanan aýna spirtli çüýşe

Gysga düşündiriş:

750ml arassa aýna spirtli çüýşäniň galyň binýady bar, ony kakmagy kynlaşdyrýar we goşmaça güýç duýgusyny güýçlendirýär we markaňyza goşmaça baha döredýär.Dykylyk ulanmagy pikir edýän bolsaňyz, hawa, bu çüýşe 19 mm dykylyk dykyz gapagy üçin ajaýyp gabat gelýär.Täjirçilik maksady bilen ulanmak isleseňiz, etiketkany tekizlemek üçin köp ýer bar, sebäbi tekiz tekizligi we markaňyz üçin gowy.

Ölçegler 200ml, 375ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňkler bar Arassalaň we mat reňk we ş.m. ýaly dürli reňklere sepip bilersiňiz
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Düwürtikli 750ml arassa aýna ruhy çüýşesi, spirt çüýşelerimiziň iň ulusy hasaplanýar.750ml ähli ruh çüýşeleri üçin adaty ululykdyr we Wiski, Jin ýa-da Arak üçin adaty çüýşäniň ululygy hökmünde kabul edilýär.Restoranlarda we barlarda likýorlary we spirtli içgileri saklamak üçin ajaýyp çüýşeler, şeýle hem öýde ýasalan distillendirilen jyn, viski we arak üçin amatly.Toýuňyz ýa-da bag stoluňyzyň merkezi hökmünde etmek isleseňiz, bu ruh çüýşesi iň gowy saýlawdyr.Ajaýyp bezeg eseri üçin ony täze güller ýa-da ýalpyldawuk çyralar bilen dolduryp bilersiňiz.

Arak, viski, jyn we başga-da restoranlarda, barlarda we kafelerde ulanmak üçin maslahat berilýär.

Önümiň görkezilmegi

Dyky gapagy bilen 750ml arassa aýna spirtli çüýşe
Dyky gapagy bilen 750ml arassa aýna spirtli çüýşe
Dyky gapagy bilen 750ml arassa aýna spirtli çüýşe

Gysgaça mazmun

Ork 750ml arassa aýna spirtli çüýşe dykylyk gapagy.Adatça aýratyn satylyp bilner, ýöne toplum hökmünde hem satylýar.

Restaurants Arak çüýşesi, viski, jyn we başga-da restoranlarda, barlarda we kafelerde we ş.m. ulanmak üçin maslahat berilýär.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň