Mini aşhana çüýşeleri üçin 63 mm plastmassa gapak

Gysga düşündiriş:

63 mm plastmassa gapaklarymyz gury iýmit we poroşok paýlamak üçin amatlydyr.Qualityokary hilli HDPE-den (iýmit derejesi) öndürildi.Iýmit derejesindäki bu gapak sebäpli islän iýmitiňizi saklap bilersiňiz.

Ölçegler 63mm
Reňkler bar gök, gyzyl, çal we ýaşyl
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gapagyň 2 sany açyklygy bar: 1.Has kiçi deşiklerden durýan sarsdyryjy tarap, paýlanyşyna gözegçilik edýär we 2. Çalt ýaýratmak üçin has uly açyklygy bolan zyňylýan tarap.Icesakymly ysly zatlary, unlary we granulalary üwemek üçin amatly, ýöne has uly ysly zatlar, guradylan miweler we ş.m. üçin LID-lerimiz üç reňkde bolýar: gök, gyzyl, çal we ýaşyl, dürli önümleriňiz bar bolsa we olary çalt tapawutlandyrmak isleseňiz ideal; !

Mini aşhana çüýşeleri üçin 63 mm plastik flapper gapak satyn alyň

Duz we burç sousynyň iýmitlenişiniň möhüm bölegi bolup durýandygyny, duz ýuwujyny açmak üçin nahar bişirmek we burç çüýşesini almak, gaty kyn görünýän ýaly, käbir ýakymly çüýşeler we gapagy açmak kyn, gapagyny goýup bilerismi? sousuňyz gaty deň derejede döküldi, aşhanadaky meseläňizi netijeli çözüp biler! Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamamyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

sre (1)
sre (2)
sre (3)
sre (4)

Gysgaça mazmun

The Aşhananyň tagamly çüýşesi üçin iň gowy saýlaw
● 63mm boýny
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň