Aýna sous çüýşeleri üçin 48 mm metal örtük

Gysga düşündiriş:

LIDS-den 48 mm demir öwrüm ygtybarly ýapylýan gap.Gapagy açmak, ony berkitmek we açmak üçin çärýek öwrüm talap edýär.Leumşak öwrüm bilen aňsatlyk bilen ýapyk ýer alyp bilersiňiz.Gapagynda kislota çydamly rezin örtük bar.Astar syzmagyň öňüni almaga kömek edýär we önümiň hapalanmak mümkinçiligini netijeli azaldýar.Şol bir wagtyň özünde önümiň ýaramlylyk möhletini uzaldýar.Yalpak souslarynda, mürepbelerde we gorçisalarda şuňa meňzeş LID-leri tapyp bilersiňiz.

Ölçegler 48ml
Reňkler bar Altyn, kümüş, gara

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

48 mm öwrümli açyk LIDS 3 reňkde bar.Üzüm altyn, çotga kümüş ýa-da ýalpyldawuk gara saýlaň.Her önüm, önümiňize isleýän görnüşiňize baglylykda ajaýyp.Üç reňkimiziň hemmesi gaty goýy.48mm LIDS 48mm boýly bankalar we bankalar bilen gabat gelýär, şol sanda 200ml aýna ýakymly ysly gaplar, 100ml altyburçly bankalar, 106ml azyk bankalary we meşhur 100ml inedördül iýmit bankalarymyz.

Aýna sous çüýşeleri üçin 48 mm metaldan ýasalan gapaklary onlaýn satyn alyň

Bu 48 mm metaldan ýasalan gapaklar, önümiňizi 48 mm boýuň zarba aralygynda syzmakdan we dökülmelerden goramaga kömek edýän ygtybarly gapaklardyr.Bu üç reňk hem önümleriňize ýokary derejeli we arassa atmosfera goşup bilýän gaty ýokary derejeli reňklerdir.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzyň has uly maýa goýmazdan ozal talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz. Eger haýsydyr bir tehniki soragyňyz bar bolsa, toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, olar size jogap bermäge şat bolarlar.

Önümiň görkezilmegi

KAPLAR WE CLapylma 41
KAPLAR WE OSAKYN 42
KAPLAR WE OSAKYN 43
KAPLAR WE OSAKYŞ 44
KAPLAR WE OSAKYN 45

Gysgaça mazmun

● Bahasy diňe gapagy öz içine alýar.

● 3 reňkli wariant: gara, kümüş ýa-da altyn.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

48 48mm boýly bankalar we çüýşeler bilen utgaşykly (Eger muny öz bankanyňyz ýa-da başga bir üpjün edijiden satyn alnan banka bilen ulanjak bolsaňyz, uly sargyt etmezden ozal önümiň laýyklyk synagyny geçirmegiňizi maslahat berýäris.)

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň