Içgi çüýşelerine laýyk gelýän 20 mm plastik nurbat gapagy

Gysga düşündiriş:

EPE örtükli 20 mm standart plastmassa hozy.Bu ýokary hilli aç-açan material gowy mehaniki häsiýetlere, gowy bukulma garşylygyna, erginleriň köpüsine garşylygy we ýokary we pes temperatura garşylygy bar, üstesine-de, gaz we suw buglarynyň geçirijiligi pes, hem ajaýyp gaz garşylygy, suwa garşylyk, ýag garşylyk we ys garşylygy.

Ölçegler 20mm
Reňkler bar Greenaşyl, gülgüne, gara, mämişi, gök

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Astar, syzmagyň we önümleriň hapalanmagynyň öňüni almak üçin gapagyň içinde ýerleşýän ak köpükli plastinka.Dört reňkde bar: çal, gök, gara ýa-da ak.Iň esasy zat, zäherli däl, tagamsyz, sagdyn we howpsuz we iýmit gaplamalarynda gönüden-göni ulanylyp bilner.Ippingük daşama çykdajylaryny we döwüliş nyrhlaryny azaltmak isleýän onlaýn dükan bolsaňyz, bu plastmassa iň gowy saýlawyňyz bolar.

20 mm plastik nurbat gapagyny onlaýn satyn alyň

Bu 20 mm plastmassa nurbat gap, ähli çüýşeler üçin amatly, deşik möhürlemegiň görnükli görnüşlerinden biri hem gapak däl.Müşderilere agyr ulanylmazdan ozal syzdyrmalary barlamagy maslahat berilýär.Dürli ululyklar gerek bolsa, size dürli ululykdaky çüýşe gapaklaryny hem berip bileris.Gowingdäki çüýşelerimizi satyn alsaňyz, müşderilere göwrümli we wagtynda we netijeli üpjünçilik zynjyryndaky ykdysadyýetimizden peýdalanmaga mümkinçilik berýäris, şonuň üçin dükanymyzda ygtybarly sargyt edip bilersiňiz.Önümlerimiz ýa-da gaplamalarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

20 20 mm boý çüýşelerimiziň köpüsine gabat gelýär (Diňe plastik çüýşeler).

P PET we HDPE çüýşelerimiziň toplumyna laýyk gelýän ýapyklyk.

Four Dört reňkden saýlaň: çal, gök, gara ýa-da ak.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň