Aşhanada ulanylýan 1 litr aýna çüýşe çüýşäni ýokaryk ýapyň

Gysga düşündiriş:

Biziňki1 litr aýna çüýşe çüýşäni saklaýjy bilen ýokary gapak isHünär piwolaryndan, sidrden we piwo suwlaryndan, gazlandyrylan içgilerden, asuda we gazly suwdan başlap, dürli içgileri guýmak we saklamak üçin ajaýyp gaplama warianty.

Ölçegler 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

The1 litr aýna çüýşe çüýşäni saklaýjy bilen ýokary gapakköp dürli içgileri saklamak üçin ajaýyp, üzüm görnüşli çüýşedir.Arassa aýna müşderileriňize önümi görmäge mümkinçilik berýär we tekiz ýüzler bellikler üçin amatlydyr.Bu aýna çüýşäniň ýönekeý görnüşi, markanyň islendik stili bilen jübütlenip biljekdigini aňladýar.Bu çüýşäniň gapagy ýok, şonuň üçin gapagy özüňiz gurup bilersiňiz, ýöne çüýşäniň özüne dakylýan porşen görnüşli gapak hem berýäris, şonuň üçin girmek aňsat bolar!

“Swing Stopper Online” bilen 1 litr aýna çüýşe çüýşäni ýokaryk satyn alyň

Bu çüýşe, öýde ýasalan ýa-da senetçilik içgiňizi Oktoberfestde, supermarket tekjelerinde ýa-da senetçilik azyk bazarlarynda has ussat edip biler.1 litr aýna çüýşe çüýşäni saklaýjy bilen ýokary gapakköp dürli içgiler üçin amatly, üzüm görnüşli çüýşe.Arassa aýna müşderileriňize önümi görmäge mümkinçilik berýär we tekiz ýüzler bellikler üçin amatlydyr.Bu aýna çüýşäniň ýönekeý görnüşi, markanyň islendik stili bilen jübütlenip biljekdigini aňladýar.

Önümiň görkezilmegi

330ml Aýna piwo çüýşesi
330ml Aýna piwo çüýşesi
330ml Aýna piwo çüýşesi
330ml arassa aýna piwo çüýşesi-5

Gysgaça mazmun

● Potensial250ml, 500ml, 750ml, 1000ml.

● Artyk önüm - spesifikasiýa ýa-da şahadatnama ýok.

● Beýleki ululyklar hem bar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň