110 mm plastmassa nurbat gapagy

Gysga düşündiriş:

Bu 110 mm nurbat gapagy, 110 mm boýnumyz arassa plastik süýji banka laýyk gelýär.Mundan başga-da, gapak iki reňkde bolýar: gara we ak.Iki reňkli LIDS hem köptaraply we çüýşeleriň köpüsi üçin iň gowy saýlama bolar.Buraw gapagy diňe boşlugy möhürlemek üçin ýuwaşlyk bilen öwrülmegiňizi talap edýär.Önümleriňizi bu möhürlenen ýerde gowy saklap bilersiňiz.

Ölçegler 110mm
Reňkler bar Ak we ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Qualityokary hilli plastmassadan ýasalan adaty nurbat gapaklary.Smoothumşak örtükli ýeňil, ýöne berk gapak.Isleseňiz, bu tekiz ýer siziň markaňyz üçin iň oňat saýlaw bolar.Miwe süýjüleriňizi, şokolad düwmelerini we başga-da köp zatlary üpjün edendigi üçin giň boýly plastik süýji bankalary öwüň.

110 mm plastik nurbat gapagyny onlaýn satyn alyň

Iki reňkde bar: tekiz ak we tekiz gara.Markaňyza laýyk işlemegi aňsatlaşdyryň.Bu reňkleriň ikisi-de gaty ösen we önümiňize arassa estetika goşar.Lomaý gaplama saýlawymyz, ygtybarly we kepillendirilen gaplama usulydyr.Ynam bilen satyn alyp bilersiňiz, size iň amatly bahany bereris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

KAPLAR WE OSAKY 61
KAPLAR WE OSAKYN 62
KAPLAR WE OSAKYN 63
KAPLAR WE OSAKYN 64
KAPLAR WE OSAKYN 65

Gysgaça mazmun

110 110mm boýly plastmassa giň boýly süýji bankalarymyzyň köpüsine gabat gelýär.

Two Iki reňk wariantyndan saýlaň: gara ýa-da ak.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň