32 mm plastmassa nurbatly miwe suwy çüýşeleriniň gapagy

Gysga düşündiriş:

Bu çalşylýan plastmassa şiresi çüýşäniň gapagy 32 mm reňkli açyk sarymtyl sarymtyl sary.Theönekeý çüýşäni nurbatlaň, soňra möhüri döwüň we açyň.Önümiň zaýalanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

Ölçegler 32mm
Reňkler bar Mämişi we ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu 32 mm plastik şireli çüýşe gapagy, tampirlemek üçin aç-açan aýratynlyklary bolan ajaýyp şekil, çalt görkeziji we potensial müşderileriň rahatlygy üçin öndürijileri we sarp edijileri islendik päsgelçilik barada duýduryş bermegiň ajaýyp usuly.Şeýle hem, gapak süýjülikleriňizi, titremeleriňizi we şireleriňizi has uzak saklar.Möhür döretmek üçin gapagy el bilen öwrüň.Çüýşäniň üstünde gapak gysylansoň, has açyk möhürleriň döwülmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň.

32 mm plastmassa nurbatly miwe suwy çüýşesi gapagyny onlaýn satyn alyň

32 mm şireli çüýşe gapaklarymyzyň iki reňkde bardygyny görersiňiz: mämişi we ak, bu hem köp taraply we çüýşeleriň köpüsi bilen işleýär.Lomaý gaplama saýlawymyz, ygtybarly we kepillendirilen gaplama usulydyr.Ynam bilen satyn alyp bilersiňiz, size iň amatly bahany bereris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

KAPLAR WE OSAKYN 51
KAPLAR WE OSAKY 52
KAPLAR WE OSAKYŞ 53
KAPLAR WE OSAKYN 54
KAPLAR WE OSAKY 55

Gysgaça mazmun

HD HDPE süýjülik we şireli çüýşelerimize laýyk gelýär - 250ml, 500ml we 1 litr ululykda.

Carbon Gazlandyrylan suwuklyklar üçin amatly däl.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň