Kauçuk wilka bilen 31.5mm T / E Gara guýma gapagy

Gysga düşündiriş:

Gysga düşündiriş:

Her ýokary hilli çüýşäniň ýokary hilli çüýşe gapagy bolmaly we 31.5 mm guýýan gapagymyz edil şonuň ýaly!500ml polo çüýşämiz bilen gabat gelýär!

Ölçegler 31.5mm
Reňkler bar Gara, mämişi, gök, gyzyl
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

31.5mm T / E Gara guýma gapagy saýlamak üçin dürli reňklere eýe we içerki porşine eýe, bu porşen önümiňizi has gowy gorap biler, önümiň daşky gurşaw bilen hapalanmagynyň öňüni alar!31.5 mm guýýan gapagymyz has açyk görünýär, açmak üçin döwülmeli zolaklary görkezýär.Bu size we müşderileriňize soňky önümiň hiline we howpsuzlygyna goşmaça kepillik berýär.

Onlaýn rezin wilka bilen 31.5mm T / E gara guýma gapagyny satyn alyň

Bu çüýşäniň gapagynda aç-açan guýulýan ýer bar, sebäbi gapagy açmagy azaltmak üçin çüýşäniň üstüne nurbat edilýär, bu bolsa öz gezeginde guýmagyň derejesini peseldýär.Saglary we geýimleri paýlamak üçin ajaýyp!Customershli müşderilerimize uly sargyt goýmazdan ozal gaplamamyzy barlamagy maslahat berýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek we

Önümiň görkezilmegi

sfsd (1)
sfsd (2)
sfsd (3)
sfsd (4)

Gysgaça mazmun

Only Diňe gapak, konteýner goşulmaýar

.5 31.5mm Tamper açyk guýulýan gapak

500 500ml nurbat ýokarky polo çüýşämiz bilen gabat gelýär

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň