Piwo çüýşesi 341ml

Gysga düşündiriş:

Çüýşäniň agzy gysga we umumy kuwwaty uly.Esasan piwo suwuny saklamak üçin ulanylýar we köplenç dükanlarda satylýan gap hökmünde ulanylýar

Ölçegler 341ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

341ml piwo aýna çüýşesi, gaplama çözgütleriňize goşmaça çeýeligi üpjün etmek üçin gapaksyz gelýär.Her çüýşe ýokary hilli galyň kesilen amber aýnadan ýasalýar, bu aýdyň kärdeşine garanyňda birnäçe peýdasy bar.Olara ýagtylyga duýgur diýip klassifisirläp boljak mazmun üçin azajyk UV goragy girýär.

500ml Amber aýna sirop çüýşesi, birnäçe derman we derman önümleri üçin ajaýyp.Olara suwuk agyry dermanlar, çaga dermanlary, melhemler, derman kremleri we başgalar girýär.Talaplaryňyza garamazdan, bu ýokary hilli çüýşeler her gezek premium gutarýar.Şeýle hem, her gezek ajaýyp çüýşäni almagyňyzy üpjün etmek üçin dürli gapaklarymyz bar.

Çüýşelerimiz köp ýurtda gowy satylýar we ýokary hilli we arzan.Bu bir millilitr stilinden başga-da, saýlamaly başga-da köp çüýşe görnüşimiz bar

341ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu “Amber Glass” piwo çüýşesi täjirçilik we içerki ulanyş üçin amatlydyr.Talaplaryňyza garamazdan, bu çüýşäniň her gezek islegleriňizi kanagatlandyrjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_0
wps_doc_2
wps_doc_1

Gysgaça mazmun

1 341ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň