Piwo çüýşesi 275ml

Gysga düşündiriş:

Carryük götermek we saklamak aňsat orta göwrümli çüýşe, diňe şireli içgileri saklap bilmän, iň köp görnüşli saýlaw bolan içgileri hem saklap bilýär

Ölçegler 275ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

275ml piwo çüýşesi, dürli içgileri guýmak üçin ajaýyp, retro görnüşli çüýşe.Arassa aýna müşderileriňize önümi görmäge mümkinçilik berýär we tekiz ýüz bellik etmek üçin amatlydyr. Diňe ýygnan içgileri görkezmek üçin amatly bolman, eýsem gündelik ulanyşda hem giňden ulanylýar.Içgileri ýa-da piwo saklamak üçin ulanylyp bilner, restoranlarda ýa-da supermarketlerde satuwda hem adaty zat

Bu aýna çüýşäniň ýönekeý görnüşi, islendik marka stili bilen işleýändigini aňladýar.Altyn täç gapagy, çüýşäňize ajaýyp öwüşgin goşýar, şol bir wagtyň özünde çüýşäňize synp öwüşginini goşýar.

275ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu çüýşe iň köp satyjymyzdyr. Bu çüýşäni satyn alsaňyz, saýlamak üçin amatly çüýşe gapaklaryny bermek ýa-da talaplaryňyza görä özleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen amallary ulanmak ýaly köp sanly hyzmatlary bereris.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_0
wps_doc_1
wps_doc_2

Gysgaça mazmun

5 275ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň