28mm Tamper subutnamaly nurbat gapagy (MCA)

Gysga düşündiriş:

28 mm açyk hoz (MCA).Önümiňiz gazlandyrylan bolsa, ýapylmak.Aç-açan aýratynlyklar bilen içmek, içgiňiziň ýa-da sousuňyzyň tranzitde howpsuzlygyna göz ýetirmegiň ajaýyp usulydyr.LIDS-iňiz ähli çüýşeler üçin amatly, möhürlenen ýer döretmek üçin gapagy eliňiz bilen öwrüň.Üns beriň, bu gapak çüýşäniň üstünde gysylansoň, has açyk möhürler döwülmeli.

Ölçegler 28mm
Reňkler bar Gyzyl, ýaşyl, gök, ak, gara we ýaşyl
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

MCA hozlarymyz dürli reňklerde bolýar: gyzyl, ýaşyl, gök, ak, gara we ýaşyl, şonuň üçin markaňyzyň reňkine laýyk bir hoz alarys.Şonuň üçin önümlerimizi arkaýyn saýlap bilersiňiz.Bu çüýşe gapagy aýna çüýşelerimiz bilen gabat gelýär we bir çüýşe we gapak gözleýän bolsaňyz, köpürjikli mineral suwuňyzy, ysly zatlaryňyzy we başgalary saklamaga ukyply ajaýyp önüm kombinasiýasydyr.Önümiňizi gowy gorap biler, suwuk tarapyň syzmagynyň öňüni alyp biler.

28mm Tamper subutnamaly nurbat gapagyny (MCA) onlaýn satyn alyň

Bu 28 mm plastmassa nurbat gap, ähli çüýşeler üçin amatly, deşik möhürlemegiň görnükli wariantlaryndan biri hem gapak däl.Müşderilere agyr ulanylmazdan ozal syzdyrmalary barlamagy maslahat berilýär.Dürli ululyklar gerek bolsa, size dürli ululykdaky çüýşe gapaklaryny hem berip bileris.Gowingdäki çüýşelerimizi satyn alsaňyz, müşderilere göwrümli we wagtynda we netijeli üpjünçilik zynjyryndaky ykdysadyýetimizden peýdalanmaga mümkinçilik berýäris, şonuň üçin dükanymyzda ygtybarly sargyt edip bilersiňiz.Önümlerimiz ýa-da gaplamalarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

28 28mm boý çüýşelerimiziň köpüsine laýyk gelýär.

● “Tamper Evident Screw Cap” 300ml - 1 litr aralygynda dürli ululykda bolýar.

Elýeterli reňkler: altyn, gara, ýaşyl, gyzyl, ak we gök.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň