Piwo çüýşesi 330ml

Gysga düşündiriş:

330ml Amber aýna piwo çüýşämiziň reňki oňa çüýşäni we garaňky alesleri guýmak üçin ajaýyp duýgy berýär, ýöne sidrler we elbetde piwo üçin hem amatly!

Ölçegler 330ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Qualityokary hilli galyň arassa aýnadan ýasalan bu bezegli, ýöne adaty çüýşe islendik ýagdaýda ajaýyp.Bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli aýna çüýşäni gözleýän bolsaňyz, 330ml arassa aýna çüýşesi we nurbat gapagyndan başga bir zat gözlemäň.Klassiki aýna suw çüýşesini gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň!

Bu 330ml arassa aýna suw çüýşesi çakyr we spirtli içgiler, kawa we prosekko, piwo we beýleki gazlandyrylan içgiler ýaly zatlary öz içine alýar.Şeýle hem, miwe suwlary, sarymsak we mineral suwlar ýaly önümler üçin ajaýyp gaplama çözgüdi ýasaýarlar.Talaplaryňyza garamazdan, 330ml arassa aýna çüýşesiniň size laýykdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Göze görnüp duran gapak, müşderileriň mazmunyň hapalanmandygyna düşünmegini üpjün edip, goşmaça howpsuzlyk goşýar.Öý enjamyňyzy çüýşelejek bolsaňyz, gazlandyrylan çüýşelerimiziň görnüşi aňsatlaşdyrýar.Diňe ululygyňyzy saýlaň we gidiň!

330ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

330ml arassa aýna suw çüýşesi azyk we içgi, naharhana, kaşaň içgiler satyjylar, supermarketler we başgalar ýaly pudaklar üçin ajaýyp.Köpugurly tebigaty we nusgawy dizaýny sebäpli, içgiler işiňiziň ähli ugurlarynda diýen ýaly ulanylyp bilner.Simplya-da ýönekeý, öý işlerine ajaýyp goşundy hökmünde!

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_1
wps_doc_2
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

30 330ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň