100ml arassa konus aýna diffuzer çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Düzüji öýüňizi täze ys bilen doldurar we sagdyn we amatly şertlerde ýaşamaga mümkinçilik berer.Islendik otagyň bezegine bezeg täsirini goşmak üçin ajaýyp.Tebigy dürli öý bezegleri bilen gabat gelip biler.

Ölçegler 100ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ol ýokary hilli aýnadan, arassa we hapalardan we hrustal arassa.Gamyş diffuzerini dolduryň we gamyş diffuzoryny özüňiz düzüň we howanyň hilini ýokarlandyrmaga kömek ediň.Düzediji öýüňizi täze we tebigy hoşboý yslar bilen doldurar we sagdyn we amatly şertlerde ýaşamaga mümkinçilik berer.Diffuzer çüýşeleri bazardaky dürli gamyş diffuzor doldurgyçlary üçin ajaýyp.Gündelik ulanylyş, toý, wakalar, hoşboý terapiýa, Spa, Reiki, Meditasiýa, hammam sazlamak üçin ajaýyp.

Arassa konus aýna diffuzor çüýşelerini onlaýn satyn alyň

Biziň kompaniýamyz, köp ýyllaryň dowamynda hemişe “ýaşamak üçin önümleriň hiline, ygtybarlylygyna we ösüş hyzmatlaryna” işewürlik maksatlaryna eýerdi.Size ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bermäge borçlanýar.Önüm dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, galypdan Önüm gurnamasyna çenli hünärli, aýratyn dizaýn dolandyryş toparyna eýe boluň, her tarap we prosesler berk synagdan geçirilýär we gözegçilik edilýär.Kompaniýamyz, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we müşderilere çözgütler we tehniki meseleler bilen yzygiderli üpjün etmek üçin ýörite önümler üçin müşderiler üçin baha döretmek düşünjesini durmuşa geçirýär.Goşmaça gözleg we täzelik, kämillik.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Iň ideal hyzmatdaşyňyz bilen sinhronlaşýarys.

Önümiň görkezilmegi

111
222
444

Gysgaça mazmun

● 100ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň