Buraw gapagy bilen 500ml arassa aýna çakyr çüýşesi we örtügi ýyrtyň

Gysga düşündiriş:

Öýde öndürilen çakyr tendensiýasy soňky ýyllarda adamlar özleriniň ajaýyp içgisini gözlänlerinde partlady.Mundan başga-da, senetçilik kärhanalarynyň köpelmegi bilen, bu çüýşe senet sidri, köpürjikli çakyr we spirtli içgiler ýaly önümleri gaplamak isleýänler üçin ajaýyp.Islegleriňize baglylykda bu çüýşäni diňe içgi şkafy ýa-da sowgat çüýşesi hökmünde ulanyp bilersiňiz, boýnuňyza sapak daňyp, özüne çekiji goşup bilersiňiz.500 ml arassa alkogol çüýşesi önümiňizi görkezmek üçin iň oňat saýlawdyr.

Ölçegler 500ml
Reňkler bar Aç-açan aýdyň
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Buraw gapagy we ýyrtyk örtükli 500ml boş aýna çüýşe, aýna çüýşämizdäki kiçijik çüýşeleriň biridir.Bu çüýşe önümleriňizi sarp edijilere görkezip biljek ýokary düşnükli aýnadan ýasalýar.Bu çüýşäniň gözleýän iň oňat çykdajyly çözgüdi boljakdygyny aýtmak ulaltmaýarys.Bahasy, çydamly nurbat gapagyny öz içine alýar.Tamperden goraýan gapaklar, bölekleýin gurşawda zatlar iberilende ýa-da görkezilende önümleriňiz üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagyny üpjün edýär.Klassiki aýna çüýşeleri gözleýän bolsaňyz, ruhy çüýşeler kolleksiýamyzy gözden geçiriň.

Buraw gapagy bilen 500ml arassa aýna çakyr çüýşesini satyn alyň we onlaýn örtügi ýyrtyň

Buraw gapagy we aýrylyp bilinýän gaplamaly 500ml boş aýna çüýşämiz azyk we içgi, naharhana, piwo we sidr öndürijileri, myhmanhanalar, supermarketler we bölek satuw pudaklary üçin amatlydyr.Islegleriňize garamazdan, çüýşämiz zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler.GoWing-de çüýşelerimizi satyn alsaňyz, müşderilere göwrümli we wagtynda we netijeli üpjünçilik zynjyryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýäris, sargydyňyzy dükanlarymyzda ygtybarly ýerleşdirip bilersiňiz.Önümlerimiz ýa-da gaplamalarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● 500ml göwrümli çüýşe.

High qualityokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.

28 28mm Tamper subutnamaly nurbat gapagy gabat gelýär.

Elýeterli goşmaça kapsulalar.

Carbon Gazlandyrylan içgileri saklamak üçin ulanylyp bilner.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň