750ml silindr görnüşli ýokary aç-açan iýmit saklaýan gaplar

Gysga düşündiriş:

Bu silindr görnüşli ýokary aç-açan iýmit saklaýan aýna, bankany köp mukdarda ýa-da az mukdarda satyn alsaňyz, uly gymmatlyk bolup biler.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, olar siziň soraglaryňyza jogap bermäge taýyn bolarlar.

Ölçegler 150ml, 250ml, 380ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Silindr görnüşli ýokary aç-açan iýmit saklaýan aýna, dürli dyknyşyklary, ballary we ýakymly zatlary saklamak üçin ajaýyp, iýmit üçin ygtybarly banka bolup biler.Kiçijik banka, ýöne bu saýlawlaryňyzy çäklendirmesin!Şeýle hem, tutuş däneler, kömelek noýbalary ýaly däneler üçin ajaýyp gap, hatda makaron souslary, batyrgaý, hoz ýagy we maýone ýaly ýakymly zatlar.ise.

Onlaýn gapakly 150ml silindr görnüşli ýokary aç-açan iýmit saklaýan bankalary satyn alyň

Buraw gapagy bankanyň mazmunyny ygtybarly saklamak üçin güýçli ýakyn.Bankanyň boýnundaky möhüri emele getirmek / goýbermek üçin ýönekeý nurbat ýa-da nurbat. Arassa aýna müşderileriňize näme satyn alýandyklaryny anyk görmäge mümkinçilik berýär we olara hiliň ilkinji kepilligini berýär.

Önümiň görkezilmegi

SABE BOTLE 14
SAK BOTLE 143
SAK BOTLE 144
SABE BOTTLE 145

Gysgaça mazmun

● Potensial150ml, 250ml, 380ml, 500ml, 750ml, 1000ml
63 63 mm egrilen gapaklarymyz bilen gabat gelýär
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň