Alýumin gapakly 120ml köp taraply göwher saklaýyş bankalary

Gysga düşündiriş:

Buköptaraply göwher Mason aýna ammarybankahäzirki zaman nusgawy - ýönekeý, ajaýyp we marka aňsat.Köp sanly içerki we täjirçilik önümlerini saklamak üçin ulanylýar. Eger-de siz henizem bu banka üçin dogry gapak gözleýän bolsaňyz, 53 mm-lik öwrümli LID-lerimiziň köpüsi bilen gabat gelýär - gapagymyzy we ýapmak bölümlerimizi saýlaň!

Ölçegler 120ml, 200ml, 250ml, 350ml, 450ml, 650ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Köptaraply göwher Mason aýna saklaýan gap, hakykatdanam köp görnüşli gap, köp dürli önümleri kiçi göwrümde saklamak üçin ajaýyp.Arzan bahasyna garamazdan, bu ýokary hilli gaplama görnüşi.Onuň gapagy ýok, şonuň üçin isleseňiz özüňiz ulanyp bilersiňiz.

Alýumin gapaklary bilen 120ml köp taraply göwher saklaýyş bankalaryny satyn alyň

Köptaraply göwher Mason aýna saklaýyş çüýşesi, marmelad, gorçisa we nahar souslaryny, şeýle hem senet materiallary ýa-da tikin gap-gaçlary ýaly çybyklary we täsinlikleri saklamak üçin amatlydyr.Içerki senetçilik önümlerini öndürijiler we uly göwrümli duzlary we konserwalary taýýarlaýanlar üçin ajaýyp saýlaw.Bu nusgawy banka görnüşli gap, bazar dükanlarynda, ferma dükanlarynda, naharhanalarda, kafelerde we supermarketlerde ajaýyp görünýär!

Önümiň görkezilmegi

SAK BOTLE 13
SAK BOTLE 134
SAK BOTLE 133
SABE BOTLE 135

Gysgaça mazmun

● Potensial120ml, 200ml, 250ml, 350ml, 450ml, 650ml

● Bahasy diňe bankany öz içine alýar

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň