370ml qualityokary hilli tetragonal silindr görnüşli aýna içgi çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Özboluşly şekilli aýna banka, köp taraplylygy we arzan bahasy sebäpli iri satyjylar we öý dykylyşy öndürijileri üçin iň meşhur seçimdir. Şeýle hem, 63mm LID-leriň bir toparyny hödürleýäris, şonuň üçin ajaýyp dizaýnyňyzy saýlap bilersiňiz!370 millilitrlik iýmit önümimize we gapagyna serediň.

 

Ölçegler 180ml, 260ml, 350ml, 370ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

370ml aýna iýmit bankasy, aýna bankamyzdaky beýik banka.Iň arzan bahadan uly bahaly banka alyň!Bu banka her dürli şireler, hatda duz, sous we konserwalar üçin ajaýyp.Tekiz ýüzler bellikleri ýa-da beýleki önüm markalaryny goşmak üçin oňat ýer berýär.Uzyn boýly, inçe stil, holodilnikde we aşhana şkaflarynda az ýer tutýandygyny aňladýar.

370ml ýokary hilli tetragonal silindr görnüşli aýna içgi çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu 370ml Iýmit bankasy, bankalaryňyzy köp mukdarda ýa-da az mukdarda satyn alsaňyz, gaty gymmat wariantydyr.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris - soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.

Önümiň görkezilmegi

SAK BOTLE 15
2
SAK BOTLE 153
SAK BOTLE 151

Gysgaça mazmun

● Bahasy aýna içgi çüýşesini we gapagyny öz içine alýar

180 180ml & 260ml & 350ml & 370ml ululykda hem bar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň