Nasos bilen köpükli sabyn aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Iň gowy görýän köpükli sabynyňyzyň 100/150/200/250ml saklaýar we çykarylýan nasos kellesi we giň agzy aýna çüýşesi bilen doldurmak aňsat.(Maslahat: Nasosyňyzyň ömrüni uzaltmak üçin, dispenseri doldurmazdan ozal sabynyňyza birnäçe damja zeýtun ýagyny goşuň.)

Ölçegler 100ml, 150ml, 200ml, 250ml
Reňk bar amber
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Hakyky metal gara nasos paýlaýan bu ajaýyp amber aýna çüýşe, az sabyn ulananda baý köpük öndürmek üçin köpükli sabyny ulanýar.Uzak wagtlap ulanmak üçin metal nasos bilen çydamly aýna çüýşe.Her lýuboý üçin iň köpükli sabyn paýlaýjy.Sabyny elmydama barmagyňyzyň ujunda saklamak üçin köpükli sabyn dispenserlerini hajathana biderek hasaplaýjynyň üstünde ýa-da aşhana legenlerinde goýuň.Kollejiň gapy otaglary, kwartiralary, RV we başgalar üçin ajaýyp.

Nasos bilen köpükli sabyn aýna çüýşesini satyn alyň

 

Kompaniýamyz, häzirki zaman aýna önümçiligini dowam etdirmek usullary bilen döredijilige köp üns berýär we köp meşhur likýor markalary tarapyndan giňden tanalýarys we ynanýarys.Diňe içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän, önümlerimiz dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edildi.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m.Custöriteleşdirilen dizaýnlar, OEM we ODM sargytlary zawodymyzda mähirli garşylanýar.Iň az sargyt mukdary bizi has köp müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmakda has çeýe edýär, bu artykmaçlyklaryň hemmesi bir gaplama üpjün edijini edýär.Önümlerimiziň artykmaçlygy durnukly hil.Hil biziň durmuşymyzdyr.Diňe ösen hil gözegçilik maşynlary däl, eýsem hünärmen işgärleriň hiline gözegçilik topary köp.Jemi önümçiligi goldamak ulgamymyz hem ähli üpjünçilik ukybymyzy goraýar.

 

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýokary hilli önümlerimizden we hünär hyzmatymyzdan kanagatlanarsyňyz.

 

Önümiň görkezilmegi

3
5
1

Gysgaça mazmun

● 100/150/200/250ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň