500cc gönüburçly bagasse iýmit gapy we üç bölekli gapak

Gysga düşündiriş:

Gapak, syzdyryjy möhür bilen üpjün edilende önümiňizi netijeli goraýar we möhüri iýmitiňizi has uzak saklamaga kömek edýär.Bu iýmitleri bölmek üçin örän peýdaly gap.Doňdurylan çörek, krem ​​tortlary, biskwit we ş.m. saklamak üçin amatly.

Ölçegler 500cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Guty gönüburçly, uly göwrümli we üç bölümli, dürli iýmitleri saklamak we iýmit tagamynyň täsirli bolmagy üçin üç sany garaşsyz boş ýer bolup biler.Lighteňil sumkadan ýasalýar we bu materialdan önüm doly biodegrirlenýär.Daşky gurşawy hapalamaýar.

500cc gönüburçly bagasse iýmit gapyny we üç bölümli onlaýn gapagy satyn alyň

Guty galyň, şonuň üçin iýmitiňiziň syzmagy barada alada etmeli däl.Bulardan başga-da, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp sanly gap-gaç gap-gaçlary bar.Sushi tarelkasy ýa-da sendwiç tabak gerek bolsa-da, iň arzan bahadan iň gowy önüm saýlamagyňyzy üpjün edýäris.Gaplamamyzyň amaly ulanylyşy barada soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 51
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 52
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 53
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 54
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 55

Gysgaça mazmun

● Bir gezek ulanylýan jamymyz iýmit derejesi bilen tassyklanýar.

Salat Salatlar, etler, balyklar, makaron ýa-da tüwi bölekleri we önümler üçin ajaýyp.

● Saklamak aňsat, şonuň üçin saklaýarlar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň