Buraw gapagy bilen 250ml çüýşe aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

250ml aýna çüýşe çüýşämiz jyn, viski we aragy öz içine alýan bir topar ruh üçin ajaýyp we öýde bir çukuryň aňyrsynda ýa-da supermarketiň tekjesinde görüner.

Ölçegler 100 / 250ml
Reňk bar amber
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

250ml aýna çüýşe çüýşämiz jyn, viski we aragy öz içine alýan bir topar ruh üçin ajaýyp we öýde bir çukuryň aňyrsynda ýa-da supermarketiň tekjesinde görüner.

Alkogoldan başga-da, üzüm görnüşindäki çüýşe, polotensalar, hammam ýaglary we atyrlar ýaly ýokary derejeli hajathana üçin hem amatlydyr.Bu çüýşäniň boýny tazelik bilen möhürlenýän we önümiňiziň syzmagynyň öňüni alýan nurbat ýokarky gapaklary bilen gabat gelýär.

250ml aýna çüýşe çüýşäniň adaty görnüşi siziň işiňiz üçin hökmany zat diýip pikir edýäris!

Onlaýn nurbatly 250ml çüýşe aýna çüýşäni satyn alyň

Kompaniýanyň öz dizaýn we ösüş topary bar, size has gowy tejribe bermek üçin müşderiniň isleglerine, ýöriteleşdirilen önüm gaplanyşyna, müşderiniň isleglerine görä gönüden-göni hyzmatlary we bir nokatly hyzmaty berip biler.

Önümiň görkezilmegi

111
3
2

Gysgaça mazmun

● 100 / 250ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň