250cc gönüburçly bir gezeklik bagasse iýmit gapy

Gysga düşündiriş:

Guty uzyn we gaty uzyn däl, şonuň üçin ony islän ýeriňize goýup bilersiňiz.Lighteňil sumkadan ýasalýar we bu materialdan öndürilen önümler doly biodegrirlenip bilner.Daşky gurşawy hapalamaýar.Gapak, syzdyryjy möhür bilen üpjün edilende önümiňizi netijeli goraýar we möhüri iýmitiňizi has uzak saklamaga kömek edýär.Bu örän peýdaly iýmit saklaýan gap.Çörekleri, miweleri, krem ​​tortlaryny, biskwitleri we ş.m. saklamak üçin amatly.

Ölçegler 250cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

250cc gönüburçly bir gezeklik bagasse iýmit gapyny we gapagyny onlaýn satyn alyň

Bu galyň nahar iýmitiňizi tagamlardan gorar we iýmitiňiziň syzmagy barada alada etmersiňiz.Mundan başga-da, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin başga-da köp sanly gap-gaç gap-gaçlary bar.Sushi tarelkasy ýa-da sendwiç tabak gerek bolsa-da, iň arzan bahadan iň gowy önüm saýlamagyňyzy üpjün edýäris.Gaplamamyzyň amaly ulanylyşy barada soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 61
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 62
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 63
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 64
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 65

Gysgaça mazmun

250cc Bir gezek ulanylýan iýmit konteýner we gapak

Köpräk oka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň