Nasos paýlaýjy bilen 250ml 370ml aýna köpükli sabyn çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu suwuk sabyn dispenseri, öýüňizi, aşhanaňyzy we hammamyň bezegini doldurýar, çalaja, ferma jaýy, senagat jaýy ýa-da ultra-modern.Simpleönekeý itek bilen kaşaň köpükli sabyn döredýär.Islendik köpükli sabyn doldurmak bilen işleýär.

Ölçegler 250ml, 370ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Sabyn paýlaýjylarymyz barada aýdylanda kompaniýamyz çynlakaý.Aýna dispenserleri ýokary hilli aýnadan ýasalyp, aşhana çüýşesi hasaplaýjy üstleri ýa-da hammamlary üçin ulanylyp bilner.Suw geçirmeýän aýratynlyklary bilen bu dispenserler öý bezegine şol ussatlyk bilen täsir edýär.Çüýşelerimiziň saýlanmagy, öýüňizi doldurmak üçin zerur çeýeligi üpjün etmek üçin döredilen dürli nasos görnüşleri bilen ak we açyk reňkleri öz içine alýar

Nasos paýlaýjy bilen onlaýn aýna köpükli sabyn çüýşesini satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

1111
H665721dd30154d05be423117765c16c5G.jpg_960x960_preview_rev_1
tou

Gysgaça mazmun

● 250ml, kuwwaty 370ml.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň