250ml tegelek aýna sous çüýşesi we örtükli gapak

Gysga düşündiriş:

Souslardan başga-da, bu köpugurly aýna çüýşe ýaglary we ýakymly zatlary saklamak üçin ajaýyp saýlawdyr.Bu, köp mümkinçiligi bolan ajaýyp, ýönekeý dizaýn!Çüýşäniň hem kafede ýa-da restoran stolunda öz orny bar ýaly.

Ölçegler 250ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

250ml tegelek aýna sous çüýşesi we aýlanýan gapak, galyň souslary we lezzetli geýimleri saklamak üçin düýbünden dogry saýlawdyr!Mundan başga-da, galyň souslary we ýakymly zatlary (ketçup ýaly) örtmek üçin iň oňat ululygy, 43 mm boýny bilen, çüýşäniň içine sokulmazlygy üçin gereksiz galyndylary netijeli azaldyp, islendik ýelmeşip galan souslary aňsatlyk bilen gyrmaga mümkinçilik berýär!

250ml tegelek aýna sous çüýşesini we “Twist-Off Lid” onlaýn satyn alyň

Sous çüýşeleriniň bu tapgyry, has köp aýna çüýşeleriň bir bölegidir.Iň oňat bahalarda size iň giň hilli görnüşleri hödürleýändigimizi anyklamak üçin gije-gündiziň dowamynda işleýäris.Eger tapylmaýan anyk talaplaryňyz bar bolsa, uly ýa-da sargyt üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we hyzmat toparymyz size hyzmat etmekden hoşal bolar.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Çüýşäniň kuwwaty 200ml & 250ml & 350ml & 500ml & 1000ml.

High qualityokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.

● Bahasyna çüýşe we gapak girýär.

Our Biziň bilen gabat gelýär43 mm gapak.

● Adaty dizaýn.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň