200ml arassa viski tekiz çüýşe aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Çüýşe çüýşelerimiz adaty aýna çüýşeler bilen deňeşdirilende galyň, yssyz, iýmit derejeli plastmassadan ýasalýar.Çydamly, ýeňil alýumin gapaklary howa geçirijiliginiň ýapylmagyny kepillendirýär.

Ölçegler 200ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Syzdyryjy möhürler sebäpli suwuklygy dökmän, gaýtadan ulanylýan çüýşeleriň daşynda götermek ygtybarlydyr.Tekiz kwadrat dizaýny, kiçijik kitap ýaly sumkalarda ýa-da gerek ýerlerde saklamagy aňsatlaşdyrýar.Dürli içgileri, şiräni, süýjüleri, süýt, kofe, içgiler we ş.m. saklamak üçin amatlydyr. Syýahat, piknik, kemping, toý goldawy, naharhana, restoran hyzmaty we beýleki çäreler üçin ajaýyp.Içgi çüýşelerine ýalňyş ulanylmaz ýaly bellik edip ýa-da at ýazyp bilersiňiz.Aç-açan ýüz, kompaniýanyň nyşanyny tapawutlandyrmak üçin goşmak üçin ajaýyp.

Onlaýn 200ml arassa viski tekiz çüýşe aýna çüýşäni onlaýn satyn alyň

Kompaniýanyň öz dizaýn we ösüş topary bar, size has gowy tejribe bermek üçin müşderiniň isleglerine, ýöriteleşdirilen önüm gaplanyşyna, müşderiniň isleglerine görä gönüden-göni hyzmatlary we bir nokatly hyzmaty berip biler.

Önümiň görkezilmegi

11
22
33

Gysgaça mazmun

● 200ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň