500ml arassa aýna zeýtun ýagy çüýşesi we MCA nurbat gapagy

Gysga düşündiriş:

Bu 500ml aç-açan aýna çüýşäniň gapagynda zeýtun ýagy, ysly zatlar, çakyr we spirtli içgiler, piwo we sidr, mineral suw, miwe suwy we ş.m. ýaly dürli zatlary saklamak üçin örän amatly hoz bar, nusgawy dizaýny we orta göwrümi sebäpli, dürli ýagdaýlara we iş sazlamalaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşyp biler.Bu çüýşe iň arzan bahadan ýokary hilli daşky gurşaw aýna gaplamasy bilen üpjün edýär.

Ölçegler 500ml
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

500ml aýdyň aýna çüýşe we hoz adaty dizaýnyň ýokary hilli galyň aýnasyndan ýasalýar.Çüýşelere sargyt edeniňizde, marka logotipiňize doly laýyk gelmegi üçin çüýşäniň gapagy üçin dürli reňkleri saýlap bilersiňiz.Bu çüýşäni gapaksyz satyn almak isleseňiz, şu ýerden satyn alyp bilersiňiz.500ml aç-açan aýna çüýşämiz we hoz, zeýtun ýagy çüýşelerimiziň özenidir.Önümleriňiziň gerimini giňeltmek üçin başga-da inwentar görnüşlerimiz bar.Klassiki zeýtun ýagy çüýşesini gözleýän bolsaňyz, çüýşämize göz aýlaň.Munuň siziň talaplaryňyza laýyk geljekdigine ynanýarys.

500ml arassa aýna zeýtun ýagy çüýşesini we MCA nurbat gapagyny onlaýn satyn alyň

500ml nurbat gapakly aýna çüýşelerimiz iýmit we içgi, naharhana, zeýtun ýagy, piwo we sidr öndürijileri, myhmanhanalar, supermarketler we bölek satuw pudaklary üçin örän amatlydyr.Islegleriňize garamazdan, bu aýna çüýşe işiňizi yzygiderli ösdürip biler.Haýsydyr bir gaplamamyz barada anyk soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Has uly güýje girmezden ozal önüm synagyny geçirmegiňizi maslahat berýäris.Gaplamamyz barada anyk soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● 500ml göwrümli çüýşe.

High qualityokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.

● Dürli reňkli gapaklar bar.

28 28mmTamper subutnamaly nurbat gapagygabat gelýär.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň