Alýumin gapagy bilen 100ml köp wezipeli aýna iýmit ammarlary

Gysga düşündiriş:

Alýumin gapagy bolan köpugurly aýna iýmit saklaýan banka, goraghanalaryňyz we beýleki iýmitleriňiz üçin iň amatly gaplama.Bu nusgawy aýna çüýşäniň agzy giň we doldurmagy we guýmagy aňsatlaşdyrýar, ahyrky ulanyja premium tejribe berýär.

Ölçegler 100ml, 125ml, 150ml, 175ml, 200ml, 225ml, 250ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bal, jam, nohut ýagy ýa-da marmelad bilen doldurmak üçin ajaýyp zat - müşderileriňiz hatda guradylan miweleri, hozlary we poroşoklary içmek üçin ulanyp bilerler.Bizi ýaryşdan tapawutlandyrjak bir zat gözleýän bolsaňyz, bu bukja hökman bolmaly.

Alýumin gapagy bilen köpugurly aýna iýmit saklaýan bankany satyn alyň

Aýna iýmit bankalarymyz ýokary hilli galyň kesilen aýnadan ýasalyp, adaty şekillerde galypdyr.Bu bankalary bölekleýin ulanjak bolsaňyz, ulanyljak giňişlik bellikleri köp.Önüm maglumatlary bilen belligi ýa-da stikeri aňsatlyk bilen geýip bilersiňiz.Küýzäni bir topar şlýapa satyn alyp bolýar.

Önümiň görkezilmegi

16-njy çüýşe gap
SAK BOTLE 163
SAK BOTLE 162
SAK BOTLE 164

Gysgaça mazmun

Kuwwatlylygy 100ml, 125ml, 150ml, 175ml, 200ml, 225ml, 250ml.

● Bahasyna azyk saklaýan bankalar we alýumin gapagy bar

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň