Metal gapakly 359ml Flint sous çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu tegelek çybyk aýna sous çüýşesi, salsa souslaryny, banan ketçupyny, geýimleri, ýakymly zatlary, passata we desert şeraplaryny saklamak üçin ajaýyp saýlawdyr.Giň boýy aňsat doldurmagy we has aňsat paýlamagy üpjün edýär - hatda ketçup we maýonez ýaly galyň souslary boýnundan aňsatlyk bilen guýup bolýar!Aslynda, Latyn Amerikasynda we Kariblilerde giňden ulanyldy, şonuň üçin çüýşäniň şekilleri olar üçin özüne çekiji hasaplanýar.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Plastmassa gapakly 359ml çybyk sous çüýşesi, önümleriňize hökman ajaýyp stil we görnüşe eýe.Söwda souslary we geýimler üçin ajaýyp gaplama görnüşi.Esasanam gözüňi özüne çekiji bellik bilen jübütläniňde hökman köp adamyň ünsüni özüne çekjek ýokary derejeli görnüş berýär.Marka etmek aňsat - bu çüýşäniň şahsyýetini we stilini bermek üçin önümiň belligini goşuň!Mundan başga-da, aýdyň aýna müşderileriňize çüýşäniň mazmunyna penjire berýär we olara hil kepilligini berýär.Bu çüýşe klassiki we ajaýyp görünýän metal gapak bilen gelýär.

Önümiň görkezilmegi

359ml salsa çüýşe
359ml sous çüýşesi
359ml sous çüýşesi1

Gysgaça mazmun

9 359ml çybyk sous çüýşesi, demir gapagy öz içine alýar.Adatça aýratyn satylyp bilner.

Hot Gyzgyn sous, salat geýmek, guýlan ýag, barbeke sousy, sirke, sirop, BBQ sousy, ketçup, salsa sousy we ş.m. ýaly ähli souslar üçin amatly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň