60ml arassa aýna dermanhana gap we gara karbamid gapagy

Gysga düşündiriş:

Farmakapak tankymyz, tabletkalar, dermanlar, kapsulalar we poroşoklar ýaly dürli dermanlary saklamak üçin amatlydyr.Keselhanalardan, dermanhanalardan mekdeplere we maşgalalara çenli köp gurşawda ulanmak üçin amatly.Bu banka lukmançylyk önümleri üçin amatly bolsa-da, zerur bolsa boýaglary, syýa we serumu saklamak üçin hem ulanylyp bilner.

Ölçegler 60ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

60mlArassalaaýna çüýşe we çüýşe gapagy, aýdyň aýna derman bankalarynyň bir bölegidir.Aç-açan aýna, müşderiler we hassalar üçin neşe üçin örän möhüm bolan bankadaky zatlary görmegi aňsatlaşdyrýar.Bu banka 48 mm gara karbamid nurbady bilen enjamlaşdyrylan.Bu gapak çyzgysy syzmagy we syzmagy azaldýar.Boýnuna asma galyndyly banka, mazmunyň konteýneriň girmegine ýa-da çykmagyna täsir edýär, neşe serişdeleriniň hapalanmagy mümkinçiligini azaldýar.

60ml arassa aýna Pharmapac bankasy we Gara karbamid gapagyny onlaýn satyn alyň

Bu60ml aç-açan derman çüýşesi, köpugurly çüýşe bolup, dermanlary we poroşoklary saklamak üçin örän amatlydyr.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, islendik wagt islendik soraga jogap berjek müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Elmydama sizi kanagatlandyryp biljek biriniň bardygyna ynanýarys.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Bahasyna banka we 48 mm gara karbamid gapagy girýär.

60ml kuwwat.

● 48mm boý.

Cap Elýeterli gapaklaryň diapazony.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň