15oz Klassiki aýna şem bankasy

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem, gapak size bu bankany dürli maksatlar üçin ulanmaga mümkinçilik berýär - süýjüleri saklamakdan çaý çyralaryny saklamakdan ýakymly oturylyşyklara çenli.Näme üçin ulanmagy saýlasaňyzam, ajaýyp berk dizaýn döredijiligiňizi parlak eder. Diňe hyýalyňyzy ulanyň!

Ölçegler 15oz
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Klassiki stil aýna şem bankalarymyz, kaşaň şem kolleksiýalaryňyzy gaplamak üçin ajaýyp.15oz aýna şem bankasynda agyr ýük bazasy bar, ony kakmagy ýa-da döwmegi kynlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde bankany ýokary, gymmat duýýar.Her bir şem bankasy berk aýna gapak we rezin çyzgy bilen satylýar - şemleriňizi tranzitde we öýde gorap bilersiňiz. 15oz klassiki aýna şem bankamyzy Lid bilen çaý örtügi hökmünde ulanyň, ýa-da ajaýyp öý bezegi döretmek üçin owadan daşlar, ýakymly deňiz gabyklary ýa-da iň halaýan süýjüleriňiz bilen dolduryň.

Bu banka adatça ýapyk şertlerde ulanylýar, ýöne daşarda-da ulanmak üçin has amatly.Şem garyndysyny doldurmak üçin ajaýyp ululyk, ýöne çaý çyralaryny hem ýerleşdirip bilersiňiz.Küýzäniň tegelek taraplary, markaňyzy we baha bellikleriňizi ýerleşdirmek üçin giň ýer berýär.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Küýzeleriň kuwwaty 15oz.

● Bankanyň gapagy we rezin möhür bahasyna goşulýar.

Glass Aýna şem bankalarynyň dürli ululyklary we görnüşleri bar.

Orange Pyrtykal, gyrmyzy we ş.m. ýaly köp reňkli pürküp bolýar.

Ust Güýçli, berk dizaýn.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň